Απεικονιζόμενα στοιχεία

(1)

Κόκκινη ένδειξη, παρακολούθηση θερμοκρασίας/σφάλμα

(2)

Πράσινη ένδειξη της κατάστασης φόρτισης

(3)

Υποδοχή φόρτισης