Η μπαταρία δε φορτίζεται

Η μπαταρία δε φορτίζεται, η κόκκινη ένδειξη (1) αναβοσβήνει και η πράσινη ένδειξη της κατάστασης φόρτισης (2) ανάβει συνεχώς.

Αιτία: Ο φορτιστής έχει διαπιστώσει ένα εσωτερικό σφάλμα

Αντιμετώπιση: Βεβαιωθείτε, ότι όλες οι μπαταρίες είναι πλήρως βυσματωμένες. Τραβήξτε το φις και τοποθετήστε το ξανά. Σε περίπτωση που το σφάλμα εμφανιστεί εκ νέου, αναθέστε τον έλεγχο του φορτιστή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.

 

Αιτία: Η μπαταρία δεν είναι σωστά τοποθετημένη

Αντιμετώπιση: Τοποθετήστε την μπαταρία σωστά στον φορτιστή.

 

Αιτία: Επαφές μπαταρίας και επαφές φόρτισης λερωμένες

Αντιμετώπιση: Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας και τις επαφές φόρτισης, π.χ. συνδέοντας και αποσυνδέοντας πολλές φορές την μπαταρία.

 

Αιτία: Μπαταρία ελαττωματική

Αντιμετώπιση: Αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Η μπαταρία δε φορτίζεται και η ένδειξη (1) ανάβει κόκκινη.

 

Αιτία: Θερμοκρασία μπαταρίας εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής θερμοκρασίας φόρτισης

Αντιμετώπιση: Περιμένετε, ώσπου η θερμοκρασία της μπαταρίας επανέλθει εντός της επιτρεπόμενης περιοχής θερμοκρασίας φόρτισης (0–45 °C).