Vedligeholdelse og ‌rengøring

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el‑værktøj for at undgå farer.

Rengør altid sprøjtepistolen og beholderen til sprøjtemateriale med varmt vand.

Rengør aldrig dyse- og luftboringerne på sprøjtepistolen med spidse genstande.

 • Sluk basisenheden (22), og fjern luftslangen (20) fra sprøjtepistolen (1).
 • Løsn beholderen (7) fra sprøjtepistolen (1).
  Hold beholderen (7) under stigerøret (17), og tryk på betjeningsknappen (5) til sprøjtepistolen, så sprøjtematerialet kan løbe tilbage i beholderen.
 • Tøm beholderen (7) helt.
  Sprøjtematerialet kan opbevares i en lufttæt lukket malingsbeholder og bruges på et senere tidspunkt. Brug i den forbindelse f.eks. reservebeholderen (8) med låg eller den originale sprøjtematerialebeholder.
 • Rengør beholderen (7).
 • Afmonter stigerøret (17) med beholderpakningen (16), og skyl det godt.
  Fastgør stigerøret (17) med beholderpakningen (16) på sprøjtepistolen igen.
 • Fyld beholderen (7) med varmt vand, og fastgør den til sprøjtepistolen (1)igen.
 • Slut luftslangen (20) til sprøjtepistolen (1) igen.
 • Sprøjt, indtil der kun kommer klart vand ud. Fyld eventuelt beholderen igen med vand.
 • Fjern også luftslangen (20) og basisenheden (22) fra sprøjtepistolen (1).
 • Rengør om nødvendigt basisenheden med en fugtig klud, og fjern derefter basisenheden (22) og luftslangen (20) fra rengøringsområdet.
 • Afmonter omløbermøtrikken (3), luftkappen (2), den anvendte dysehætte (10)/(11)/(12) og stigerør (17) med beholderpakningen (16).
 • Rengør alle malingstransporterende dele i en beholder med varmt vand med rengøringsbørsten (28) eller en almindelig opvaskebørste. Rengør også malingskanalen (19) på sprøjtepistolen (1).
 • Kontroller, at stigrøret (17) med beholderpakningen (16) er fri for sprøjtemateriale og ubeskadiget.
 • Rengør udluftningsboringen (18) med rengøringsbørsten (28).
 • Rengør indfyldningssien (13) grundigt med varmt vand efter behov.
 • Rengør beholderen (7) og sprøjtepistolen (1)udvendigt med en fugtig klud.
 • Sørg for, at alle dele er helt tørre, før de samles.
 • Monter sprøjtemalingssystemet igen i omvendt rækkefølge.
  Skub beholderpakningen (16) opad igen og ind i noten på stigerøret (17).
  Sørg for, at beholderpakningen er placeret nøjagtigt i noten på stigerøret hele vejen rundt, så sprøjtepistolen er helt tæt.
  Sørg for at skubbe stigerøret (17) på farvekanalen (19), indtil det ikke kan komme længere.

Rengør altid sprøjtepistolen og beholderen til sprøjtematerialet med en fortynder, der passer til det anvendte sprøjtemateriale.

Rengør aldrig dyse- og luftboringerne på sprøjtepistolen med spidse genstande.

Brug egnede handsker, når du udfører rengøringsarbejde med opløsningsmidler og opløsningsmiddelbaseret maling.

 • Sluk basisenheden (22), og fjern luftslangen (20) fra sprøjtepistolen (1).
 • Rengør om nødvendigt basisenheden med en klud fugtet med fortynder, og fjern derefter basisenheden (22) og luftslangen (20) fra rengøringsområdet.
 • Løsn beholderen (7) fra sprøjtepistolen (1).
  Hold beholderen (7) under stigerøret (17), og tryk på betjeningsknappen (5) til sprøjtepistolen, så sprøjtematerialet kan løbe tilbage i beholderen.
 • Tøm beholderen (7) helt.
  Sprøjtematerialet kan opbevares i en lufttæt lukket malingsbeholder og bruges på et senere tidspunkt. Brug i den forbindelse f.eks. reservebeholderen (8) med låg eller den originale sprøjtematerialebeholder.
 • Rengør beholderen (7).
 • Afmonter stigerøret (17) med beholderpakningen (16), og skyl det godt.
  Fastgør stigerøret (17) med beholderpakningen (16) på sprøjtepistolen igen.
 • Fyld beholderen (7) halvt op med opløsningsmiddel, og fastgør den til sprøjtepistolen (1)igen.
 • Ryst sprøjtepistolen flere gange.
  Undgå i den forbindelse at sprøjte med fortynderen. Fare for eksplosion.
 • Løsn beholderen (7) fra sprøjtepistolen (1), og tøm den helt ud i en materialedåse, der kan lukkes.
 • Afmonter omløbermøtrikken (3), luftkappen (2), den anvendte dysehætte (10)/(11)/(12) og stigerør (17) med beholderpakningen (16).
 • Rengør med en rengøringsbørste (28) alle malingstransporterende dele i en beholder med fortynder, eller brug en almindelig opvaskebørste. Rengør også malingskanalen (19) på sprøjtepistolen (1).
 • Kontroller, at stigrøret (17) med beholderpakningen (16) er fri for sprøjtemateriale og ubeskadiget.
  Rengør beholderpakningen (16) igen med fortynder efter behov.
 • Rengør udluftningsboringen (18) med rengøringsbørsten (28).
 • Rengør indfyldningssien (13) grundigt med fortynder efter behov.
 • Rengør beholderen (7) og sprøjtepistolen (1)udvendigt med en klud, der er dyppet i fortyndingsmiddel.
 • Sørg for, at alle dele er helt tørre, før de samles.
 • Monter sprøjtemalingssystemet igen i omvendt rækkefølge.
  Skub beholderpakningen (16) opad igen og ind i noten på stigerøret (17).
  Sørg for, at beholderpakningen er placeret nøjagtigt i noten på stigerøret hele vejen rundt, så sprøjtepistolen er helt tæt.
  Sørg for at skubbe stigerøret (17) på farvekanalen (19), indtil det ikke kan komme længere.

Luftfilteret (30) skal rengøres med jævne mellemrum. Hvis luftfilteret er meget snavset, skal det udskiftes.

 • Åbn luftfilterafdækningen (29).
 • Fjern luftfilteret (30).
 • Let tilsmudsning:
  Bank luftfilteret (30) rent.
  eller
  Kraftig tilsmudsning:
  Rengør luftfilteret (30) under rindende vand, og lad det derefter tørre godt for at undgå skimmeldannelse.
  eller
  Udskift luftfilteret (30).
 • Sæt luftfilteret i igen.
 • Luk luftfilterafdækningen (29) igen.
 • Brug aldrig sprøjtemalingssystemet uden luftfilter. Der kan komme smudspartikler ind i motorrummet, så det bliver ødelagt.

Forurenet fortynder, rester af sprøjtemateriale og rester af fortynder skal bortskaffes fagligt og miljømæssigt korrekt. Læs og overhold fabrikantens bortskaffelsesforskrifter samt de lokale forskrifter vedr. bortskaffelse af specialaffald.

Miljøskadelige kemikalier må ikke trænge ned i undergrunden, grundvandet, damme eller floder. Hæld aldrig miljøskadelige kemikalier i kloakken!

 • Før du stiller sprøjtemalingssystemet til opbevaring, skal du rengøre systemet grundigt og lade alle dele tørre, før systemet samles igen.