Konserwacja i czyszczenie

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

Pistolet natryskowy i pojemnik na rozpylany materiał należy zawsze czyścić ciepłą wodą.

Otworów dyszy i otworów wentylacyjnych w pistolecie natryskowym nie wolno w żadnym wypadku czyścić ostrymi przedmiotami.

 • Wyłączyć jednostkę podstawową (22) i odłączyć przewód powietrzny (20) od pistoletu natryskowego (1).
 • Odkręcić pojemnik (7) i zdjąć go z pistoletu natryskowego (1).
  Trzymając pojemnik (7) pod pionową rurką (17), nacisnąć przełącznik funkcyjny (5) pistoletu natryskowego, aby rozpylany materiał spłynął do pojemnika.
 • Całkowicie opróżnić pojemnik (7).
  Rozpylany materiał, przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku, może zostać użyty do kolejnych zastosowań. W tym celu należy użyć np. zapasowego pojemnika (8) lub oryginalnego pojemnika na rozpylany materiał.
 • Oczyścić pojemnik (7).
 • Zdemontować pionową rurkę (17) wraz z uszczelką pojemnika (16) i dobrze ją wypłukać.
  Ponownie zamocować pionową rurkę (17) wraz z uszczelką pojemnika (16) do pistoletu natryskowego.
 • Napełnić pojemnik (7) ciepłą wodą i zamocować go ponownie do pistoletu natryskowego (1).
 • Ponownie podłączyć przewód powietrzny (20) do pistoletu natryskowego (1).
 • Rozpylać tak długo, aż z dyszy wydostawać się będzie tylko czysta woda. Ew. ponownie napełnić pojemnik ciepłą wodą.
 • Odłączyć przewód powietrzny (20) zarówno od jednostki podstawowej (22), jak i od pistoletu natryskowego (1).
 • W razie potrzeby oczyścić jednostkę podstawową zwilżoną szmatką, a następnie odstawić zarówno jednostkę podstawową (22)jak i przewód powietrzny (20) w bezpiecznej odległości.
 • Zdemontować nakrętkę złączkową (3), zatyczkę (2), stosowaną końcówkę dyszy (10)/(11)/(12) i pionową rurkę (17) wraz z uszczelką pojemnika (16).
 • Za pomocą szczotki (28) lub dostępnej w handlu szczotki kuchennej oczyścić w wiaderku z ciepłą wodą wszystkie elementy mające kontakt z farbą. Oczyścić także kanał transportujący farbę (19) w pistolecie natryskowym (1).
 • (16) Skontrolować, czy pionowa rurka (17) z uszczelką pojemnika są czyste i nieuszkodzone.
 • Oczyścić otwór odpowietrzający (18) za pomocą szczotki (28).
 • W razie potrzeby dokładnie oczyścić ciepłą wodą sito wlewowe (13).
 • Pojemnik (7) i pistolet natryskowy (1) oczyścić z zewnątrz zwilżoną szmatką.
 • Przed ponownym zmontowaniem młynka należy wszystkie jego części dokładnie osuszyć.
 • Zmontować system natryskowy, postępując w odwrotnej kolejności.
  Przesunąć uszczelkę pojemnika (16) ponownie do góry i umieścić ją w rowku pionowej rurki (17).
  Upewnić się, że cała uszczelka pojemnika jest dokładnie umieszczona w rowku pionowej rurki i właściwie uszczelnia pistolet natryskowy.
  Należy zwrócić uwagę, aby pionowa rurka (17) została wsunięta do samego końca w kanał transportujący farbę (19).

Pistolet natryskowy i pojemnik na rozpylany materiał należy zawsze czyścić odpowiednim dla danego materiału rozcieńczalnikiem.

Otworów dyszy i otworów wentylacyjnych w pistolecie natryskowym nie wolno w żadnym wypadku czyścić ostrymi przedmiotami.

Podczas czyszczenia z użyciem rozpuszczalników i farb rozpuszczalnikowych należy nosić odpowiednie rękawice.

 • Wyłączyć jednostkę podstawową (22) i odłączyć przewód powietrzny (20) od pistoletu natryskowego (1).
 • W razie potrzeby oczyścić jednostkę podstawową szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku, a następnie odstawić zarówno jednostkę podstawową (22), jak i przewód powietrzny (20) w bezpiecznej odległości.
 • Odkręcić pojemnik (7) i zdjąć go z pistoletu natryskowego (1).
  Trzymając pojemnik (7) pod pionową rurką (17), nacisnąć przełącznik funkcyjny (5) pistoletu natryskowego, aby rozpylany materiał spłynął do pojemnika.
 • Całkowicie opróżnić pojemnik (7).
  Rozpylany materiał, przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku, może zostać użyty do kolejnych zastosowań. W tym celu należy użyć np. zapasowego pojemnika (8) lub oryginalnego pojemnika na rozpylany materiał.
 • Oczyścić pojemnik (7).
 • Zdemontować pionową rurkę (17) wraz z uszczelką pojemnika (16) i dobrze ją wypłukać.
  Ponownie zamocować pionową rurkę (17) wraz z uszczelką pojemnika (16) do pistoletu natryskowego.
 • Napełnić pojemnik (7) do połowy rozpuszczalnikiem i zamocować go ponownie do pistoletu natryskowego (1).
 • Kilkakrotnie potrząsnąć pistoletem.
  Należy zwrócić uwagę na to, by nie rozpylać rozcieńczalnika. Istnieje zagrożenie wybuchem.
 • Odkręcić pojemnik (7) i zdjąć go z pistoletu natryskowego (1), a następnie przelać zawartość do zamykanej puszki.
 • Zdemontować nakrętkę złączkową (3), zatyczkę (2), stosowaną końcówkę dyszy (10)/(11)/(12) i pionową rurkę (17) wraz z uszczelką pojemnika (16).
 • Za pomocą szczotki (28) lub szczotki kuchennej oczyścić w wiaderku z rozcieńczalnikiem wszystkie elementy mające kontakt z farbą. Oczyścić także kanał transportujący farbę (19) w pistolecie natryskowym (1).
 • Skontrolować, czy pionowa rurka (17) z uszczelką pojemnika (16) są czyste i nieuszkodzone.
  W razie potrzeby ponownie oczyścić rozcieńczalnikiem uszczelkę pojemnika (16).
 • Oczyścić otwór odpowietrzający (18) za pomocą szczotki (28).
 • W razie potrzeby dokładnie oczyścić rozcieńczalnikiem sito wlewowe (13).
 • Oczyścić pojemnik (7) i pistolet natryskowy (1) z zewnątrz szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku.
 • Przed ponownym zmontowaniem młynka należy wszystkie jego części dokładnie osuszyć.
 • Zmontować system natryskowy, postępując w odwrotnej kolejności.
  Przesunąć uszczelkę pojemnika (16) ponownie do góry i umieścić ją w rowku pionowej rurki (17).
  Upewnić się, że cała uszczelka pojemnika jest dokładnie umieszczona w rowku pionowej rurki i właściwie uszczelnia pistolet natryskowy.
  Należy zwrócić uwagę, aby pionowa rurka (17) została wsunięta do samego końca w kanał transportujący farbę (19).

Filtr powietrza (30) należy od czasu do czasu czyścić. W razie silnego zanieczyszczenia filtra należy go wymienić na nowy.

 • Otworzyć pokrywkę filtra (29).
 • Wyjąć filtr powietrza (30).
 • Lekkie zanieczyszczenie:
  Oczyścić filtr powietrza, (30), strząsając z niego zanieczyszczenia.
  lub
  Silne zanieczyszczenie:
  Oczyścić filtr powietrza (30) pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić go do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiegać powstawaniu pleśni.
  lub
  Wymienić filtr powietrza (30).
 • Ponownie zamocować filtr powietrza.
 • Zamknąć pokrywkę filtra (29).
 • Nie wolno użytkować systemu natryskowego bez zamontowanego filtra powietrza. W przeciwnym wypadku do komory silnika mogłyby dostać się cząsteczki zanieczyszczeń i doprowadzić do jego uszkodzenia.

Zanieczyszczony rozcieńczalnik, pozostałości rozpylanego materiału i ew. pozostałości rozcieńczalnika należy utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Należy wziąć pod uwagę instrukcje producenta oraz lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Należy zdecydowanie zapobiec temu, by szkodliwe dla środowiska chemikalia mogły przedostać się do gleby, wód gruntowych, rzek i zbiorników wodnych. Nie wolno wylewać substancji, szkodliwych dla środowiska naturalnego do kanalizacji!

 • Przed przystąpieniem do przechowywania systemu natryskowego należy go dokładnie oczyścić, a przed ponownym zmontowaniem wszystkie jego elementy dokładnie osuszyć.