Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie

VÝSTRAHA

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a špecifikácie dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržiavanie všetkých uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s prívodnou šnúrou) a na elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).

 • Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
 • Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napr. tam, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary.
 • Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania elektrického náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska. Pri rozptyľovaní môžete stratiť kontrolu nad náradím.

 • Zástrčka prívodnej šnúry elektrického náradia musí zodpovedať použitej zásuvke. V žiadnom prípade nijako nemeňte zástrčku. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. potrubia, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Nepoužívajte prívodnú šnúru na iné než určené účely: na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru. Udržiavajte sieťovú šnúru mimo dosahu horúcich telies, oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa súčastí. Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Keď pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom pro‌stredí, znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 • Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostre‌dí, použite ochranný spínač pri porucho‌vých prúdoch. Použitie ochranného spí‌nača pri poruchových prúdoch znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

 • Buďte ostražití, sústreďte sa na to, čo robíte, a s elektrickým náradím pracujte uvážlivo. Nepra‌cujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Krátka nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže mať za následok vážne poranenia.
 • Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranné okuliare. Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižuje riziko zranenia.
 • Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu elektrického náradia do čin‌nosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuv‌ky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním elektrického náradia sa vždy presvedčte, či je elektrické náradie vypnuté. Pre‌nášanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom alebo pripojenie zapnutého elektrického náradia k elektrickej sieti môže mať za následok nehodu.
 • Kým zapnete elektrické náradie, odstráňte z neho nastavovacie pomôcky alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
 • Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Dbajte na pevný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu. Takto budete môcť lepšie kontro‌lovať ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách.
 • Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a rukavice nedostali do blízkosti pohyblivých súčastí. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky sa môžu zachytiť do rotujúcich častí elektrického náradia.
 • Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedč‌te sa, či sú dobre pripojené a správne použí‌vané. Používanie odsávacieho zaria‌denia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.
 • Dbajte, aby ste pri rutinnom používaní náradia nekonali v rozpore s princípmi jeho bezpečného používania. Nepozorná práca môže viesť v okamihu k ťažkému zraneniu.

 • Nikdy nepreťažujte elektrické náradie. Používajte elektrické náradie vhodné na daný druh práce. S vhodným ručným elektrickým náradím budete pracovať lepšie a bezpeč‌nejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
 • Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
 • Než začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenst‌vo alebo kým ho odložíte, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zá‌suvky a/alebo odoberte akumulátor, ak je to možné. Toto preven‌tívne opatrenie zabra‌ňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 • Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené alebo ktoré si ne‌prečítali tieto pokyny. Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
 • Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo oše‌trujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiast‌ky bezchybne fungujú alebo či nie sú blokované, zlomené alebo poškodené, čo by mohlo nega‌tívne ovplyvniť správne fungovanie elektrického náradia. Pred pou‌žitím nára‌dia dajte poškodené súčiastky vymeniť. Veľa nehôd je spôsobených nedostatoč‌nou údržbou elektrického náradia.
 • Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu zablokovať sa a ľahšie sa dajú viesť.
 • Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozor‌není a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmien‌ky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie elektrického náradia na iný než predpokladaný účel môže viesť k nebez‌pečným situáciám.
 • Rukoväti a úchopové povrchy udržujte suché, čisté a bez oleja alebo mazacieho tuku. Šmykľavé rukoväti a úchopové povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

 • Elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaistí zachovanie bezpeč‌nosti náradia.