Údržba a čistenie

Ak je potrebná výmena pripájacieho vedenia, musí ju vykonať Bosch alebo niektoré autorizované stredisko služieb zákazníkom pre elektrické náradie Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniam bezpečnosti.

Striekaciu pištoľ a nádržku na striekaný materiál čistite vždy teplou vodou.

Nikdy nečistite otvor dýzy a otvor pre vzduch na striekacej pištoli pomocou predmetov s ostrým hrotom.

 • Vypnite základnú jednotku (22) a odoberte vzduchovú hadicu (20) zo striekacej pištole (1).
 • Odpojte nádržku (7) zo striekacej pištole (1).
  Držte nádržku (7) pod nasávacou rúrkou (17) a tlačte pracovný vypínač (5) striekacej pištole, aby sa striekaný materiál mohol dostať naspäť do nádržky.
 • Nádržku (7) úplne vyprázdnite.
  Striekaný materiál možno uschovať pre ďalšie použitie vo vzduchotesne uzatvorenej nádobe na farbu. Použite na to napr. náhradnú nádržku (8) s vekom alebo originálnu nádobu striekaného materiálu.
 • Vyčistite nádržku (7).
 • Odmontujte nasávaciu rúrku (17) s tesnením nádržky (16) a dobre ich vypláchnite.
  Upevnite nasávaciu rúrku (17) s tesnením nádržky (16) opäť na striekaciu pištoľ.
 • Naplňte nádržku (7) teplou vodou a upevnite ju opäť na striekaciu pištoľ (1).
 • Opäť pripojte vzduchovú hadicu (20) na striekaciu pištoľ (1).
 • Striekajte dovtedy, kým nevychádza čistá voda. Prípadne nádržku znova naplňte teplou vodou.
 • Odoberte vzduchovú hadicu (20) zo základnej jednotky (22) aj zo striekacej pištole (1).
 • Základnú jednotku vyčistite v prípade potreby pomocou navlhčenej handry a následne základnú jednotku (22) a vzduchovú hadicu (20) odstráňte z bezprostredného miesta čistenia.
 • Odmontujte prírubovú maticu (3), vzduchový uzáver (2), použitý kryt dýzy (10)/(11)/(12) a nasávaciu rúrku (17) s tesnením nádržky (16).
 • Vo vedre s teplou vodou očistite všetky časti, ktoré sú v styku s farbou. Použite pritom čistiacu kefku (28) alebo bežne dostupnú kefku na umývanie. Vyčistite aj kanálik pre farbu (19) striekacej pištole (1).
 • Skontrolujte, či je nasávacia rúrka (17) s tesnením nádržky (16) bez striekaného materiálu a bez poškodení.
 • Odvetrávací otvor (18) vyčistite pomocou čistiacej kefky (28).
 • V prípade potreby dôkladne vyčistite plniace sitko (13) teplou vodou.
 • Vyčistite nádržku (7) a striekaciu pištoľ (1) zvonku pomocou namočenej handričky.
 • Nechajte najprv všetky súčiastky dobre vyschnúť, až potom ich zmontujte dohromady.
 • Systém na jemné rozprašovanie opäť zmontujte v opačnom poradí.
  Tesnenie nádržky (16) posuňte opäť nahor, do drážky nasávacej rúrky (17).
  Uistite sa, že tesnenie nádržky je na všetkých miestach dookola presne umiestnené v drážke nasávacej rúrky, aby bola striekacia pištoľ správne utesnená.
  Dávajte pozor na to, aby ste nasávaciu rúrku (17) posunuli opäť až na doraz na kanálik pre farbu (19).

Striekaciu pištoľ aj nádržku na striekaný materiál vždy vyčistite so zreteľom na použitý striekaný materiál príslušným riedidlom.

Nikdy nečistite otvor dýzy a otvor pre vzduch na striekacej pištoli pomocou predmetov s ostrým hrotom.

Pri čistení s rozpúšťadlami a farbami na báze rozpúšťadiel noste vhodné rukavice.

 • Vypnite základnú jednotku (22) a odoberte vzduchovú hadicu (20) zo striekacej pištole (1).
 • Základnú jednotku vyčistite v prípade potreby pomocou handry navlhčenej riedidlom a následne odstráňte základnú jednotku (22) a vzduchovú hadicu (20) z bezprostredného okolia čistenia.
 • Odpojte nádržku (7) zo striekacej pištole (1).
  Držte nádržku (7) pod nasávacou rúrkou (17) a tlačte pracovný vypínač (5) striekacej pištole, aby sa striekaný materiál mohol dostať naspäť do nádržky.
 • Nádržku (7) úplne vyprázdnite.
  Striekaný materiál možno uschovať pre ďalšie použitie vo vzduchotesne uzatvorenej nádobe na farbu. Použite na to napr. náhradnú nádržku (8) s vekom alebo originálnu nádobu striekaného materiálu.
 • Vyčistite nádržku (7).
 • Odmontujte nasávaciu rúrku (17) s tesnením nádržky (16) a dobre ich vypláchnite.
  Upevnite nasávaciu rúrku (17) s tesnením nádržky (16) opäť na striekaciu pištoľ.
 • Naplňte nádržku (7) do polovice rozpúšťadlom a upevnite ju opäť na striekaciu pištoľ (1).
 • Striekaciu pištoľ niekoľkokrát dobre potraste.
  Dávajte pritom pozor na to, aby ste riedidlo nevystriekli. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
 • Odpojte nádržku (7) od striekacej pištole (1) a úplne ju vyprázdnite do uzatvárateľnej nádoby na materiál.
 • Odmontujte prírubovú maticu (3), vzduchový uzáver (2), použitý kryt dýzy (10)/(11)/(12) a nasávaciu rúrku (17) s tesnením nádržky (16).
 • Vo vedre s prostriedkom použitým na riedenie očistite všetky časti, ktoré sú v styku s farbou. Použite pritom čistiacu kefku (28) alebo bežne dostupnú kefku na umývanie. Vyčistite aj kanálik pre farbu (19) striekacej pištole (1).
 • Skontrolujte, či je nasávacia rúrka (17) s tesnením nádržky (16) bez striekaného materiálu a bez poškodení.
  V prípade potreby vyčistite tesnenie nádržky (16) ešte raz prostriedkom na riedenie.
 • Odvetrávací otvor (18) vyčistite pomocou čistiacej kefky (28).
 • V prípade potreby dôkladne vyčistite plniace sitko (13) prostriedkom na riedenie.
 • Vyčistite nádržku (7) a striekaciu pištoľ (1) zvonku pomocou handričky namočenej do prostriedku na riedenie.
 • Nechajte najprv všetky súčiastky dobre vyschnúť, až potom ich zmontujte dohromady.
 • Systém na jemné rozprašovanie opäť zmontujte v opačnom poradí.
  Tesnenie nádržky (16) posuňte opäť nahor, do drážky nasávacej rúrky (17).
  Uistite sa, že tesnenie nádržky je na všetkých miestach dookola presne umiestnené v drážke nasávacej rúrky, aby bola striekacia pištoľ správne utesnená.
  Dávajte pozor na to, aby ste nasávaciu rúrku (17) posunuli opäť až na doraz na kanálik pre farbu (19).

Vzduchový filter (30) je potrebné občas vyčistiť. Ak je vzduchový filter príliš znečistený, je potrebné ho vymeniť.

 • Otvorte kryt vzduchového filtra (29).
 • Vyberte vzduchový filter (30).
 • Mierne znečistenie:
  Vzduchový filter (30) vyklepte.
  alebo
  Veľké znečistenie:
  Vyčistite vzduchový filter (30) pod tečúcou vodou a potom ho nechajte dobre vyschnúť, aby sa zabránilo tvorbe plesne.
  alebo
  Vzduchový filter vymeňte (30).
 • Vzduchový filter opäť nasaďte.
 • Opäť zatvorte kryt vzduchového filtra (29).
 • Systém na jemné rozprašovanie nikdy neprevádzkujte bez vzduchového filtra. Častice nečistôt sa môžu dostať do motorového priestoru a poškodiť ho.

Znečistený prostriedok na riedenie, zvyšky striekaného materiálu a prípadne zvyšky prostriedku na riedenie sa musia odborne a ekologicky zlikvidovať. Dodržiavajte pokyny výrobcu o likvidácii a miestne predpisy o likvidácii špeciálneho odpadu.

Chemikálie, ktoré ohrozujú životné prostredie, sa nesmú dostať do pôdy, do spodnej vody ani do vodných tokov. Nikdy nevylievajte chemikálie, ktoré poškodzujú životné prostredie, do kanalizácie!

 • Pred uskladnením systému na jemné rozprašovanie tento systém dôkladne vyčistite a pre zmontovaním nechajte všetky časti dobre vyschnúť.