Mērīšanas režīmu indikators

Funkciju izvēlnē ir pieejamas šādas funkcijas:

 • garuma mērīšana;
 • laukuma mērīšana;
 • tilpuma mērīšana;
 • nepārtrauktā mērīšana.
 • nolieces mērīšana;
 • digitālais līmeņrādis;
 • pieskaitīšana/atņemšana;
 • netiešā attāluma mērīšana;
  • netiešā augstuma mērīšana;
  • divkāršā netiešā augstuma mērīšana;
  • netiešā garuma mērīšana.
 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet nepieciešamo funkciju.
 2. Piespiediet pogu vai , lai pārvietotos starp lapām.

Mērinstrumentā iebūvētās palīgfunkcijas nodrošina detalizētas atsevišķo mērīšanas funkciju/mērīšanas procesu animācijas.

 1. Atveriet izvēlni „Funkcijas”.
 2. Piespiediet pogu .
 3. Piespiediet izvēlēto funkciju.
 4. Animācija detalizēti parāda izvēlētās mērīšanas funkcijas procesa norisi.
 5. Piespiediet pogu , lai apturētu animāciju, un pogu , lai atsāktu animācijas rādīšanu. Pogas  un  ļauj ritināt uz priekšu un atpakaļ.

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu garuma mērīšanai.
 2. Nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzeru.
 3. Nospiediet pogu , lai veiktu mērījumu.
 4. Izmērītā vērtība tiek parādīta mērījumu vērtību rindā (g).
 5. Lai veiktu jebkuru tālāko mērījumu, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.

Secīgi veicot vairākus garuma mērījumus, pēdējo mērījumu rezultāti tiek parādīti mērījumu vērtību rindās (f). Pēdējā mērījuma vērtība tiek parādīta displeja apakšējā vērtību rindā, priekšpēdējā mērījuma vērtība tiek parādīta virs tās utt.

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu laukuma mērīšanai.
 2. Nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzeru.
 3. Nospiediet pogu , lai veiktu pirmo mērījumu, piemēram, izmērītu telpas garumu.
 4. Nospiediet pogu , lai veiktu otro mērījumu, piemēram, izmērītu telpas platumu.

Laikā starp abiem mērījumiem lāzera stars paliek ieslēgts.

Pēc otrā mērījuma beigām tiek automātiski aprēķināta un parādīta laukuma vērtība. Rezultāts tiek parādīts rezultātu rindā (g). Atsevišķo mērījumu rezultāti tiek parādīti mērījumu vērtību rindās (f).

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu tilpuma mērīšanai.
 2. Nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzeru.
 3. Nospiediet pogu , lai veiktu pirmo mērījumu, piemēram, izmērītu telpas garumu.
 4. Nospiediet pogu , lai veiktu otro mērījumu, piemēram, izmērītu telpas platumu.
 5. Nospiediet pogu , lai veiktu trešo mērījumu, piemēram, izmērītu telpas augstumu.

Pēc trešā mērījuma beigām tiek automātiski aprēķināta un parādīta tilpuma vērtība. Rezultāts tiek parādīts rezultāta rindā (g). Atsevišķo mērījumu vērtības tiek parādītas mērījumu vērtību rindās (f).

Nepārtrauktās mērīšanas laikā mērījuma vērtība pastāvīgi tiek atjaunināta. Šajā režīmā var, piemēram, mērinstrumentu attālināt no sienas vēlamajā attālumā un faktisko attālumu pastāvīgi var nolasīt displejā.

Minimālā mērījuma vērtība norāda īsāko attālumu no stingra atskaites punkta. Tā palīdz, piemēram, noteikt vertikālās un horizontālās līnijas.

Maksimālā mērījuma vērtība norāda lielāko attālumu no stingra atskaites punkta. Tā palīdz, piemēram, noteikt diagonāles.

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu nepārtrauktajai mērīšanai.
 2. Nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzeru.
 3. Pārvietojiet mērinstrumentu, līdz rezultāta rindā (g) parādās nepieciešamais attālums.
 4. Lai pārtrauktu nepārtraukto mērīšanu, īsi nospiediet pogu .
 5. Vēlreiz nospiediet pogu , lai turpinātu izmantot nepārtrauktās mērīšanas režīmu.

Faktiskā mērījuma vērtība tiek parādīta rezultāta rindā (g), savukārt maksimālā un minimālā mērījuma vērtība tiek parādīta mērījumu vērtību rindās (f).

Nepārtrauktā mērīšana automātiski izslēdzas pēc 4 minūtēm.

Nolieces mērīšanu izmanto, lai izmērītu objektu stāvumu vai nolieci (piemēram, uzstādot kāpnes vai kāpņu margas, salāgojot mēbeles, ieguldot caurules u. c.).

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu .
 2. Lai lietotu nolieces mērīšanas funkciju, novietojiet mērinstrumentu ar kreiso sānu virmu uz objekta, kura nolieci vēlaties izmērīt.
 3. Ja vēlaties saglabāt mērījuma vērtību, nospiediet pogu .

Nolieces mērījumos kā atskaites līmeni var izmantot mērinstrumenta kreiso malu. Ja displejā netiek parādīts nolieces leņķis, mērījuma veikšanas laikā mērinstruments bija pārāk spēcīgi sagāzts uz sānu.

Digitālais līmeņrādis paredzēts virsmas izlīdzinājuma pārbaudei.

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu .
 2. Lai izmantotu digitālo līmeņrādi, uzlieciet mērinstrumentu ar mugurpusi uz mērāmās virsmas.
 3. Lai saglabātu mērījuma vērtību, nospiediet pogu .

Izmantojot garumu, laukumu, tilpumu saskaitīšanas/atņemšanas funkciju, jāveic garuma, laukuma vai tilpuma mērījumi, un pēc tam tos var automātiski saskaitīt vai atņemt (piemēram, noderīgi, aprēķinot nepieciešamos materiālus).

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu garuma aprēķināšanai , laukuma aprēķināšanai vai tilpuma aprēķināšanai .
 2. Piespiediet pogu , lai pārslēgtos starp saskaitīšanu „+” un atņemšanu „–” vai sāktu jaunu aprēķinu.
 3. Nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzeru.
 4. Izmēriet attālumu, nospiežot pogu .
 5. Nospiediet pogu , lai aizvērtu saskaitīšanu/atņemšanu.
 1. Vērtības, kas lielākas par 9999999 m3 vai mazākas par –999999 m3, nav iespējams parādīt, šādā gadījumā displejā parādās „ERROR”.

Izmantojot netiešo attāluma mērīšanu, var noteikt attālumu, ko nevar izmērīt tieši, piemēram, ja lāzera stara izplatīšanos traucē šķēršļi vai arī nav tādas mērķa virsmas, kas varētu atstarot lāzera staru. Šādus mērījumus var veikt tikai vertikālā virzienā. Ikviena noliece horizontālā virzienā rada mērījumu kļūdas.

Netiešā attāluma mērīšana vienmēr ir neprecīzāka nekā tiešā attāluma mērīšana. Netiešās attāluma mērīšanas mērījumu kļūda dažos gadījumos var būt lielāka nekā tiešās attāluma mērīšanas gadījumā. Lai uzlabotu mērījumu precizitāti, ieteicams mērinstrumentu novietot uz stingras noturvirsmas vai atdurvirsmas.

Laikā starp atsevišķajiem mērījumiem lāzera stars paliek ieslēgts.

Lai veiktu netiešu attāluma mērīšanu, pieejamas 3 šādas mērīšanas funkcijas, kas ļauj noteikt dažādus posmus:

 • Netiešā augstuma mērīšana
 • divkāršā netiešā augstuma mērīšana;
 • netiešā garuma mērīšana.

Netiešā augstuma mērīšana

Izmantojot netiešo augstuma mērīšanu, varat aprēķināt posmu AB, izmērot posmu 1. Mērinstruments aprēķina meklēto augstumu AB no leņķa  un posma 1.

Pareizu rezultātu iespējams iegūt tikai tad, ja attiecīgā mērījuma laikā tiek precīzi ieturēts taisns leņķis.

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu .
 2. Īsi nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzeru.
 3. Uzlieciet mērinstrumentu apakšējā mērīšanas punkta augstumā B.
 4. Sagāziet mērinstrumentu tā, lai lāzers būtu vērsts uz augšējo mērīšanas punktu A.
 5. Nospiediet pogu , lai veiktu mērījumu.

Pēc mērījuma veikšanas augstums tiek automātiski aprēķināts un parādīts rezultāta rindā (g). Mērījuma vērtība posmam 1 un leņķis  ir norādīti mērījumu vērtību rindās (f).

Divkāršā netiešā augstuma mērīšana

Izmantojot divkāršo netiešo augstuma mērīšanu, varat aprēķināt posmu AB, izmērot posmu 1 un 2. Mērinstruments aprēķina meklēto augstumu AB no leņķa  un posma 1 un 2.

Šī mērījuma veikšanai ieteicams izmantot statīvu.

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu .
 2. Īsi nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzeru.
 3. Sagāziet mērinstrumentu tā, lai lāzers būtu vērsts uz augšējo mērīšanas punktu A.
 4. Nospiediet pogu , lai veiktu pirmo mērījumu.
 5. Sagāziet mērinstrumentu tā, lai lāzers būtu vērsts uz apakšējo mērīšanas punktu B. Nemainiet mērinstrumenta pozīciju.
 6. Nospiediet pogu , lai veiktu otro mērījumu.

Pēc mērījuma veikšanas augstums tiek automātiski aprēķināts un parādīts rezultāta rindā (g). Mērījuma vērtība posmam 1, 2 un leņķis ir norādīti mērījumu vērtību rindās (f).

Netiešā garuma mērīšana

Izmantojot netiešo garuma mērīšanu, varat aprēķināt posmu AB, izmērot posmu 1. Mērinstruments aprēķina meklēto garumu AB no leņķa  un posma 1.

 1. Piespiediet pogu (k) un piespiediet pogu .
 2. Īsi nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzeru.
 3. Novietojiet mērinstrumentu meklētā posma AB sākuma punktā A.
 4. Sagāziet mērinstrumentu tā, lai lāzers būtu vērsts uz plakni, kur atrodas galapunkts B.
 5. Nospiediet pogu , lai veiktu mērījumu.

Pēc mērījuma veikšanas garums tiek automātiski aprēķināts un parādīts rezultāta rindā (g). Mērījuma vērtība posmam 1 un leņķis  ir norādīti mērījumu vērtību rindās (f).