Наменета употреба

Мерниот уред е наменет за мерење на далечини, должини, висини, растојанија, косини и за пресметување на површини и волумени.

Мерниот уред е погоден за користење во внатрешен простор.

Мерните резултати може да се пренесат преку Bluetooth® на други уреди.