Технички податоци

Дигитален ласерски мерен уред на далечина

PLR 50 C

Број на дел

‎3 603 F72 2..‎

Мерење на растојание

Мерно полеA)

0,05−50 m

Мерна точностB)

±2,0 mm

Општо

Оперативна температураC)

–10 °C … +50 °C

Температура при складирање

–20 °C … +70 °C

Макс. релативна влажност на воздухот.

90 %

Макс. оперативна висина преку референтната висина

2000 m

Степен на извалканост според IEC 61010-1

2D)

Класа на ласер

2

Тип на ласер

635 nm, < 1 mW

Отстапување на ласерскиот зрак

< 1,5 mrad (целосен агол)

Автоматика за исклучување по прибл.

  • Ласер

20 s

  • Мерен уред (без мерење)E)

5 min

  • Bluetooth® (кога е неактивен)

3 min

Батерии

3 × 1,5 V LR03 (AAA)

Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014

0,13 kg

Димензии

115 × 50 × 23 mm

Рок на траење на батеријата околу.

  • Единично мерењеE)F)

10000

  • Континуирано мерењеE)F)

2,5 h

Мерење на косини

Мерно поле

0°−360° (4 × 90°)

Мерна точностF)G)

±0,2°

Најмала единица на приказ

0,1°

Пренос на податоци

Bluetooth®

Bluetooth® 4.2
(Low Energy)H)

Опсег на оперативна фреквенција

2402−2480 MHz

Макс. јачина на испраќање

2,5 mW

A)

При мерење од предниот раб. При неповолни услови на пр. многу јако осветлување, температура којашто многу отстапува од 25 °C или површина што лошо рефлектира, мерното поле може да биде ограничено.

B)

При неповолни услови како на пр. појако осветлување, големи височини или површина што лошо рефлектира максималното отстапување може да изнесува ±4 mm со отстапување од ±0,15 mm/m. При неповолни услови се пресметува со отстапување од ±0,05 mm/m.

C)

Во функцијата Континуирано мерење, макс. оперативна температура изнесува +40 °C.

D)

Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

E)

Bluetooth® деактивиран

F)

при 25 °C оперативна температура

G)

По калибрација од страна на корисникот на 0° и 90°; мора да се земе предвид дополнителна грешка на косина од ±0,01°/степени до 45° (макс.). Како референтно ниво на мерењето на косини служи левата страна на мерниот уред.

H)

Кај Bluetooth® уредите со ниска енергија, во зависност од моделот и оперативниот систем не е возможно воспоставување на врската. Bluetooth® уредите мора да го поддржуваат GATT-профилот.

За јасна идентификација на Вашиот мерен уред служи серискиот број (6) на спецификационата плочка.