Bluetooth®

Bluetooth® не може да се активира

Причина: Батериите одн. акумулаторските батерии се преслаби

Помош: Заменете ги батериите одн. акумулаторските батерии

Нема Bluetooth® врска, приказ „ERROR“ на екранот

Причина: Пречки на Bluetooth® врската

Помош: