Приказот е непроменет

Приказот останува непроменет или мерниот уред реагира невообичаено на притискање на мерните копчиња/копчињата

Причина: Грешка во софтверот

Помош: Извадете ги батериите/акумулаторските батерии, повторно ставете ги и одново стартувајте го мерниот уред