Automatsko nivelisanje

Postavite merni alat na horizontalnu, čvrstu podlogu, pričvrstite ga za držač (16) ili na stativ (6). Za rad sa automatskim nivelisanjem, donja strana mernog alata mora da bude horizontalna i prijemnica za stativ (8) usmerena nadole. Nakon uključivanja, automatsko nivelisanje automatski kompenzuje neravnine u okviru područja samonivelisanja od ±4°. Nivelisanje je završeno kada laserske linije prestanu da trepere.

Ako automatsko nivelisanje nije moguće, npr. kada donja strana mernog alata odstupa više od 4° od horizontale ili se merni alat drži slobodno u ruci, onda laserske linije konstantno trepere u sporom ritmu, a merni alat radi bez automatskog nivelisanja. Laserske linije ostaju uključene, ali ukrštene linije više ne moraju da budu pod pravim uglom. Da bi se osiguralo da se ove dve laserske linije i dalje ukrštaju pod pravim uglom, postavite merni alat uspravno uz zid.

U slučaju potresa ili promena položaja tokom režima rada merni alat se automatski iznova niveliše. Posle novog nivelisanja proverite poziciju horizontalne odn. vertikalne laserske linije u odnosu na referentne tačke, kako biste izbegli greške nastale pomeranjem mernog alata.