Automatická nivelace

Postavte měřicí přístroj na vodorovný, pevný povrch, upevněte ho do držáku (16) nebo na stativ (6). Pro práci s automatickou nivelací musí být dolní strana měřicího přístroje vodorovně a stativovým závitem (8) dolů. Po zapnutí automatická nivelace automaticky vyrovná nerovnosti v samonivelačním rozsahu ±4°. Nivelace je ukončena, když již laserové čáry neblikají.

Není-li automatická nivelace možná, např. pokud se dolní strana měřicího přístroje odchyluje od vodorovné roviny o více než 4° nebo měřicí přístroj držíte v ruce, laserové čáry pomalu trvale blikají a měřicí přístroj pracuje bez automatické nivelace. Laserové čáry zůstanou zapnuté, obě křížové čáry ale nemusí nutně svírat pravý úhel. Abyste zajistili, že jsou dvě laserové čáry nadále pravoúhlé, umístěte měřicí přístroj v pravém úhlu ke stěně.

Při otřesech nebo změnách polohy během provozu se měřicí přístroj opět automaticky zniveluje. Po opětovné nivelaci zkontroluje polohu vodorovné, resp. svislé laserové čáry vzhledem k referenčním bodům, aby vlivem přesunutí měřicího přístroje nedošlo k chybě.