Υποδείξεις εργασίας

Με τη βοήθεια του στηρίγματος (16) μπορείτε να στερεώσετε το όργανο μέτρησης σε διάφορα αντικείμενα με ένα πάχος από 10 έως 60 mm, π.χ. σε κάθετες ή οριζόντιες σανίδες ή σωλήνες.

Λύστε τη βίδα στερέωσης (15) του στηρίγματος, τοποθετήστε το στήριγμα στην επιθυμητή θέση και σφίξτε ξανά τη βίδα στερέωσης σταθερά.

Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης με την υποδοχή τρίποδα (8) πάνω στη βίδα 1/4" (13) του στηρίγματος και βιδώστε το ελαφρά πάνω στο στήριγμα. Μη βιδώσετε το όργανο μέτρησης πολύ δυνατά, διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά.

Ευθυγραμμίστε το στήριγμα κατά προσέγγιση, προτού ενεργοποιήσετε το όργανο μέτρησης. Λύστε γι’ αυτό τη ρικνωτή βίδα (14) του στηρίγματος. Μετακινήστε το όργανο μέτρησης στο επιθυμητό ύψος σε μια οριζόντια θέση (με την υποδοχή του τρίποδα (8) προς τα κάτω). Σφίξτε πάλι τη βίδα σταθεροποίησης.

Μπορείτε να στερεώσετε το όργανο μέτρησης επίσης με την πλάκα προσαρμογέα (3) πάνω στο στήριγμα.

Ο τρίποδας αποτελεί μια σταθερή στο ύψος ρυθμιζόμενη βάση μέτρησης. Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης με την υποδοχή τρίποδα 1/4" (8) στο σπείρωμα του τρίποδα (6) ή ενός τρίποδα για φωτογραφική μηχανή του εμπορίου. Βιδώστε το όργανο μέτρησης με τη βίδα σταθεροποίησης του τρίποδα σταθερά.

Ρυθμίστε κατά προσέγγιση τον τρίποδα προτού ενεργοποιήσετε το όργανο μέτρησης.

Μπορείτε να στερεώσετε το όργανο μέτρησης επίσης με την πλάκα προσαρμογέα (3) πάνω στον τρίποδα.

Η πλάκα προσαρμογέα (3) διευκολύνει την ακριβή ευθυγράμμιση του οργάνου μέτρησης σε ένα‌ σημείο αναφοράς και καθιστά δυνατή τη γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση του οργάνου μέτρησης.

Η πλάκα προσαρμογέα (3) μπορεί να στηριχτεί πάνω στο στήριγμα (16) ή στον τρίποδα (6).

  • Τοποθετήστε την πλάκα προσαρμογέα με την υποδοχή 1/4" (1) πάνω στη βίδα (13) του στηρίγματος και βιδώστε την ελαφρά πάνω στο στήριγμα.
    Υπόδειξη: Λύστε τη βίδα σταθεροποίησης (14) στο στήριγμα, όταν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του οργάνου μέτρησης. Σε περίπτωση περιστροφής της πλάκας προσαρμογέα χωρίς λυμένη τη βίδα σταθεροποίησης μπορεί να χαλαρώσει η πλάκα προσαρμογέα και να πέσει κάτω το όργανο μέτρησης.
  • Τρίποδας: Σφίξτε τη βίδα σταθεροποίησης του τρίποδα στην υποδοχή 1/4" (1) της πλάκας προσαρμογέα.

Πιέστε το όργανο μέτρησης στην πλάκα προσαρμογέα (3) έτσι, ώστε οι ασφαλίσεις της πλάκας προσαρμογέα να ασφαλίσουν στα ανοίγματα στις δύο πλευρές του οργάνου μέτρησης. Η πλάκα προσαρμογέα μπορεί να στερεωθεί στην κάτω, στην πίσω και στην επάνω πλευρά του οργάνου μέτρησης.

Ελέγξτε την καλή προσαρμογή του οργάνου μέτρησης.

Κατά τη συναρμολόγηση της πλάκας προσαρμογέα στην πίσω πλευρά μπορεί να ευθυγραμμιστεί το όργανο μέτρησης στο ύψος, κατά τη συναρμολόγηση στην επάνω ή κάτω πλευρά στα πλάγια. Γυρίστε τη βίδα λεπτομερούς ρύθμισης (2) της πλάκας προσαρμογέα, για την ευθυγράμμιση της ακτίνας λέιζερ σε ένα‌ σημείο αναφοράς.

Τα γυαλιά παρατήρησης λέιζερ φιλτράρουν το φως του περιβάλλοντος. Έτσι διακρίνεται καλύτερα το φως του λέιζερ.