Τεχνικά στοιχεία

Λέιζερ διασταυρούμενων ακτίνων

Quigo Green

Κωδικός αριθμός

‎3 603 F63 C..‎‎‎‎

Περιοχή εργασίας το λιγότεροA)

12 m

Ακρίβεια χωροστάθμησηςB)C)

±0,6 mm/m

Περιοχή αυτοχωροστάθμησης

±4°

Χρόνος χωροστάθμησης

≤ 6 s

Θερμοκρασία λειτουργίας

–5 °C … +40 °C

Θερ‌μο‌κρα‌σία φύ‌λαξης/απο‌θή‌κευ‌σης

–20 °C … +70 °C

Μέγιστο ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς

2.000 m

Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα

90 %

Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1

2D)

Κατηγορία λέιζερ

2

Τύπος λέιζερ

500–540 nm, < 5 mW

C6

5

Απόκλιση

25 × 5 mrad (πλήρης γωνία)

Υποδοχή τρίποδα

1/4"

Μπαταρίες

2 × 1,5 V LR3 (AAA)

Ελάχιστη διάρκεια λειτουργίαςB)

3 h

Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014

  • Λέιζερ διασταυρούμενων ακτίνων

0,27 kg

  • Στήριγμα

0,2 kg

Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος)

65 × 65 × 65 mm

A)

Η περιοχή εργασίας μπορεί να μειωθεί από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

B)

στους 20–25 °C

C)

Οι αναφερόμενες τιμές προϋποθέτουν κανονικές έως ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. κανένας κραδασμός, καμία νέφωση, κανένας καπνός, καμία άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μετά από ισχυρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις στην ακρίβεια.

D)

Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

Για τη μονοσήμαντη αναγνώριση του οργάνου μέτρησης χρησιμεύει ο αριθμός σειράς (11) πάνω στην πινακίδα τύπου.