Αυτόματη χωροστάθμηση

Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης πάνω σε μια οριζόντια, σταθερή επιφάνεια, στερεώστε το πάνω στο στήριγμα (16) ή στον τρίποδα (6). Για να εργαστείτε με την αυτόματη χωροστάθμηση, η κάτω πλευρά του οργάνου μέτρησης πρέπει να είναι οριζόντια και να είναι ευθυγραμμισμένη με την υποδοχή του τρίποδα (8) προς τα κάτω. Μετά την ενεργοποίηση η αυτόματη χωροστάθμηση αντισταθμίζει αυτόματα ανωμαλίες εντός της περιοχής αυτοχωροστάθμησης από ±4°. Η χωροστάθμηση ολοκληρώνεται, μόλις οι ακτίνες λέιζερ δεν αναβοσβήνουν πλέον.

Όταν η αυτόματη χωροστάθμηση δεν είναι δυνατή, π.χ. επειδή η κάτω πλευρά του οργάνου μέτρησης αποκλίνει πάνω από 4° από το οριζόντιο επίπεδο ή το όργανο μέτρησης κρατιέται ελεύθερα στο χέρι, τότε οι ακτίνες λέιζερ αναβοσβήνουν συνεχώς με αργό ρυθμό και το όργανο μέτρησης εργάζεται χωρίς αυτόματη χωροστάθμηση. Οι ακτίνες λέιζερ παραμένουν ενεργοποιημένες, οι δύο διασταυρούμενες γραμμές δε βρίσκονται όμως πλέον υποχρεωτικά μεταξύ τους κάθετες. Για την εξασφάλιση, ότι οι δύο ακτίνες λέιζερ εξακολουθούν να είναι κάθετες μεταξύ τους, ρυθμίστε τη θέση του οργάνου μέτρησης κάθετα στον τοίχο.

Σε περίπτωση κραδασμών ή αλλαγής της θέσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το όργανο μέτρησης χωροσταθμίζεται ξανά αυτόματα. Μετά από μια εκ νέου χωροστάθμηση ελέγξτε τη θέση της οριζόντιας ή κάθετης ακτίνας λέιζερ σε σχέση με τα σημεία αναφοράς, για την αποφυγή σφαλμάτων λόγω μιας μετατόπισης του οργάνου μέτρησης.