Θέση σε λειτουργία

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Για την ενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (4) προς τα επάνω. Το όργανο μέτρησης εκπέμπει, αμέσως μετά την ενεργοποίηση, ακτίνες λέιζερ από το άνοιγμα εξόδου (5).

Για την απενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (4) προς τα κάτω πέρα από το άνοιγμα εξόδου (5).