راهنمائی‌های عملی

به کمک گیره (16) می توان ابزار اندازه گیری را روی اشیاء مختلف با ضخامتی از 10 تا 60 میلیمتر محکم کرد، مثلاً روی تخته ها یا لوله های افقی یا عمودی.

پیچ اتصال (15) گیره را شل کنید، گیره را در جای دلخواه قرار دهید و پیچ اتصال را مجدداً سفت کنید.

ابزار اندازه گیری را به کمک محل اتصال سه پایه (8) روی پیچ 1/4 اینچی (13) موجود روی گیره قرار دهید و آن را با نیروی متوسط روی گیره محکم ببندید. ابزار اندازه گیری را زیاد سفت نکنید، در غیر اینصورت ممکن است آسیب ببیند.

نگهدارنده را قبل از روشن کردن ابزار اندازه گیری به طور تقریبی تراز کنید. پیچ تثبیت (14) نگهدارنده را برای این منظور شل کنید. ابزار اندازه گیری را در ارتفاع دلخواه در یک موقعیت افقی (همراه با سه پایه (8) به سمت پایین) حرکت دهید. پیچ تثبیت را دوباره محکم کنید.

ابزار اندازه گیری را می توان با صفحه آداپتور (3) روی نگهدارنده محکم کرد.

سه پایه، یک کف ثابت با قابلیت تنظیم ارتفاع جهت اندازه گیری عرضه می کند. صفحه چرخان را با "1/4-گیرنده سه پایه (8) روی رزوه سه پایه (6) یا یک سه پایه معمولی عکاسی قرار دهید. ابزار اندازه گیری را با پیچ تنظیم سه پایه سفت کنید.

پیش از روشن کردن ابزار اندازه گیری، نخست سه پایه را بطور تقریبی تنظیم کنید.

ابزار اندازه گیری را می توان با صفحه آداپتور (3) روی سه پایه محکم کرد.

صفحه آداپتور (3) تنظیم دقیق ابزار اندازه گیری را نسبت به یک نقطه مرجع آسان می کند و قرار گرفتن و برداشتن سریع ابزار اندازه گیری را ممکن می کند.

صفحه آداپتور (3) را می توان روی نگهدارنده (16) یا سه پایه (6) محکم کرد.

  • ابزار اندازه گیری را به کمک گیرنده ی سه پایه "1/4 (1) روی پیچ (13) واقع بر نگهدارنده قرار دهید و آن را با نیروی متعادل روی نگهدارنده بچرخانید.
    نکته: پیچ تثبیت (14) نگهدارنده را برای تغییر حالت ابزار اندازه گیری باز کنید. هنگام چرخاندن صفحه آداپتور بدون باز کردن پیچ تثبیت ممکن است صفحه آداپتور شُل شود و ابزار اندازه گیری پایین بیافتد.
  • سه پایه: پیچ تثبیت سه پایه را در گیرنده "1/4 (1) صفحه آداپتور بپیچانید.

ابزار اندازه گیری را طوری در صفحه آداپتور (3) فشار دهید که قفل های صفحه آداپتور در شیارهای هر دو طرف ابزار اندازه گیری جا بیفتند. صفحه آداپتور را می توان زیر، پشت، و در قست بالای ابزار اندازه گیری محکم کرد.

از محکم قرار گرفتن ابزار اندازه گیری اطمینان حاصل کنید.

برای نصب صفحه آداپتور در پشت، می توان ابزار اندازه گیری را در ارتفاع، هنگام نصب در بالا و پایین به صورت جانبی تراز کرد. پیچ تنظیم دقیق (2) صفحه آداپتور را جهت تراز کردن خط لیزر نسبت به یک نقطه مرجع بچرخانید.

عینک مخصوص دید پرتو لیزر نور موجود در محیط را فیلتر می کند. از این طریق پرتو لیزر برای چشمها واضح تر می گردد.