اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار اندازه گیری می باشد که تصویر آن در این دفترچه راهنما آمده است.

(1)

نگهدارنده ‎1/4"‎ صفحه آداپتور

(2)

پیچ تنظیم دقیق صفحه آداپتور

(3)

صفحه آداپتور

(4)

کلید روشن/خاموش

(5)

منفذ خروجی پرتو لیزر

(6)

سه پایهA)

(7)

عینک دید لیزرA)

(8)

محل اتصال سه پایه ‎1/4"‎

(9)

درپوش محفظه باتری

(10)

برچسب هشدار لیزر

(11)

شماره سری

(12)

قفل درپوش محفظه باتری

(13)

پیچ ‎1/4"‎ نگهدارنده

(14)

پیچ تثبیت نگهدارنده

(15)

پیچ اتصال نگهدارنده

(16)

نگهدارنده

A)

کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی‌شود. لیست کامل متعلقات را در برنامه متعلقات ما می یابید.