تراز اتوماتیک

ابزار اندازه گیری را روی سطح محکم و افقی قرار دهید، آن را روی نگهدارنده (16) یا سه ‌پایه (6) تثبیت کنید. برای کار کردن با تراز اتوماتیک، باید سطح پایینی ابزار اندازه گیری بصورت افقی و همراه با سه پایه (8) به سمت پایین تراز شود. پس از روشن شدن، تراز اتوماتیک، ناهمواری ها را در محدوده خود تراز شوندگی به مقدار °4± به صورت اتوماتیک تنظیم می کند. در صورت عدم چشمک زدن خطوط لیزر، تراز کردن پایان یافته است.

اگر برای مثال سطح زیرین ابزار اندازه گیری بیشتر از °4 با سطح افقی اختلاف سطح داشته باشد یا ابزار برقی به صورت آزاد در دست نگه داشته شود، تراز اتوماتیک ممکن نیست، سپس خطوط لیزر به طور ممتد در ریتم کند چشمک می زنند و ابزار اندازه گیری بدون تراز اتوماتیک کار می کند. خطوط لیزر روشن می مانند، هر دو خطوط متقاطع دیگر اجباراً در زاویه راست به هم نمی رسند. برای اطمینان از اینکه دو خط لیزر در یک زاویه راست نسبت به یکدیگر حرکت کنند، ابزار اندازه گیری را به صورت قائم نسبت به دیوار قرار دهید.

در صورت تکان خوردن یا جابجایی هنگام کار، ابزار اندازه گیری به طور اتوماتیک دوباره تراز می شود. برای جلوگیری از بروز خطا یا جا به جایی ابزار اندازه گیری، پس از هر بار ترازشوندگی حالت خطوط لیزر عمودی یا افقی را نسبت به نقاط مرجع کنترل کنید.