راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

نحوه روشن و خاموش کردن

جهتخاموش کردن ابزار اندازه گیری، کلید قطع و وصل (4) را به طرف بالا برانید. ابزار اندازه گیری فورا پس از روشن شدن، از دهانه خروجی (5) دو پرتوی لیزر ارسال می کند.

جهت خاموش کردن ابزار اندازه گیری، کلید روشن/خاموش (4) را به طرف پایین، از بالای منفذ خروجی (5) برانید.