Ставање/менување на батерии

За работа со мерниот уред се препорачува користење на алкално-мангански батерии.

За да го отворите капакот од преградата за батерии (9) притиснете на механизмот за заклучување (12) во правец на стрелката и извадете го капакот од преградата за батерии. Ставете ги испорачаните батерии.

Притоа внимавајте на половите според приказот на внатрешната страна од преградата за батерии.

Доколку батериите се слаби, тогаш ласерските линии трепкаат брзо неколку секунди.

Секогаш заменувајте ги сите батерии одеднаш. Користете само батерии од еден производител и со ист капацитет.