Технички податоци

Ласер со вкрстени линии

Quigo Green

Број на дел

‎3 603 F63 C..‎‎‎‎

Минимално работно полеA)

12 m

Точност на нивелирањеB)C)

±0,6 mm/m

Поле на самонивелирање

±4°

Време на нивелирање

≤ 6 s

Оперативна температура

–5 °C … +40 °C

Температура при складирање

–20 °C … +70 °C

Макс. оперативна висина преку референтната висина

2000 m

Макс. релативна влажност на воздухот.

90 %

Степен на извалканост според IEC 61010-1

2D)

Класа на ласер

2

Тип на ласер

500−540 nm, < 5 mW

C6

5

Отстапување

25 × 5 mrad (целосен агол)

Прифат за стативот

1/4"

Батерии

2 × 1,5 V LR3 (AAA)

Минимум времетраење на режимB)

3 h

Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014

  • Ласер со вкрстени линии

0,27 kg

  • Држач

0,2 kg

Димензии (должина × ширина × висина)

65 × 65 × 65 mm

A)

Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

B)

кај 20–25 °C

C)

Дадените вредности предвидуваат нормални до поволни услови на околината (на пр. нема вибрации, нема магла, нема чад, нема изложеност на сончеви зраци). По екстремни температури може да дојде до отстапување во точноста.

D)

Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

Серискиот број (11) на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на Вашиот мерен уред.