Ставање во употреба

Вклучување/исклучување

За вклучување на мерниот уред, притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување (4) нагоре. Веднаш по вклучувањето, мерниот уред пушта две ласерски линии од излезниот отвор (5).

За исклучување на мерниот уред, притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (4) надолу над излезниот отвор за ласерот (5).