Arbetsanvisningar

Med hjälp av fästet (16) kan du fästa mätinstrumentet vid olika föremål med en tjocklek på 10 till 60 mm, t.ex. på lodräta eller vågräta brädor eller rör.

Lossa fästskruven (15) till fästet, sätt på fästet på det önskade stället och dra åt infästningsskruven igen.

Sätt mätinstrumentet med stativfästet (8) på fästets 1/4"-skruv (13) och skruva åt den med måttlig kraft på fästet. Dra inte åt mätinstrumentet för hårt. Det kan skadas i annat fall.

Rikta in fästet grovt innan du startar mätinstrumentet. Lossa fästets låsskruv (14). Flytta mätinstrumentet i önskad höjd i vågrät position (med stativfästet (8) neråt). Dra åt låsskruven igen.

Du kan också fästa mätinstrumentet med adapterplattan (3) på fästet.

Ett stativ ger ett stabilt, höjdjusterbart mätunderlag. Sätt mätverktyget med 1/4"-stativhållaren (8) på stativets gänga (6) eller på ett vanligt kamerastativ. Skruva fast mätinstrumentet med fästskruven.

Rikta in stativet grovt innan du startar mätinstrumentet.

Du kan också fästa mätverktyget med adapterplattan (3) på stativet.

Adapterplattan (3) underlättar en exakt injustering av mätverktyget på en referenspunkt och möjliggör en snabb påsättning och avtagning av mätverktyget.

Adapterplattan (3) kan fästas på hållaren (16) eller stativet (6).

  • Hållare: Sätt adapterplattan med 1/4"-upptagningen (1) på skruven (13) till hållaren och vrid fast den på hållaren med måttlig kraft.
    Anmärkning: Lossa hållarens arreteringsskruv (14) när du vill ändra mätverktygets position. Vid vridning av adapterplattan utan lossad arreteringsskruv kan adapterplattan lossna och mätverktyget falla ner.
  • Stativ: Skruva fast stativets arreteringsskruv i 1/4"-upptagningen (1) till adapterplattan.

Tryck in mätinstrumentet i adapterplattan (3), så att adapterplattans lås hakar fast i urtagen på mätinstrumentets båda sidor. Adapterplattan kan fästas i mätinstrumentets under-, bak- och ovansida.

Kontrollera att mätinstrumentet sitter fast.

Vid monteringen av adapterplattan på baksidan kan mätinstrumentets höjd och vid montering på ovan- eller undersidan dess injustering i sidled ställas in. Vrid adapterplattans fininställningsskruv (2) för att justera in laserlinjen i en referenspunkt.

Laser-glasögonen filtrerar omgivningsljuset. Därigenom verkar laserljuset ljusare för ögat.