Nivelleringsautomatik

Ställ mätinstrumentet på ett vågrätt, fast underlag, sätt fast det i fästet (16) eller stativet (6). För att arbeta med nivelleringsautomatik måste mätinstrumentets undersida vara vågrätt inriktad och med stativfästet (8) nedåt. Efter påslagning kompenserar den automatiska nivelleringen ojämnheter inom självnivelleringsområdet på ±4°. Nivelleringen är avslutad så snart laserlinjerna inte längre blinkar.

Om en automatisk nivellering inte är möjlig, t.ex. eftersom undersidan av mätinstrumentet avviker mer än 4° från det vågräta planet eller om mätinstrumentet hålls fritt i handen blinkar laserlinjerna permanent i en långsam takt och mätinstrumentet arbetar utan nivelleringsautomatik. Laserlinjerna förblir påslagna. De båda korsade linjerna går dock inte längre tvingande i en rät vinkel mot varandra. För att säkerställa att de två laserlinjerna går i en rät vinkel mot varandra positionerar du mätinstrumentet ortogonalt mot väggen.

Vid skakningar eller ändringar av läge under drift nivelleras mätverktyget igen automatiskt. Efter en ny nivellering, kontrollera positionen för vågrät resp. lodrät laserlinje i relation till referenspunkter för att undvika fel på grund av en förskjutning av mätverktyget.