Driftstart

För idrifttagning av elverktyget skjuter du först startspärren (3) mot mitten och tryck därefter på strömbrytaren (4) och håll den intryckt.

För att stänga av elverktyget släpper du till-/frånbrytaren (4).

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare på-/av-knapp (4) inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.

En integrerad spillbroms förkortar eftersläpningen av sågbladet efter att elverktyget stängts av.

Den röda LED-indikeringen (17) hjälper dig att skydda batteriet mot överhettning och motorn mot överbelastning.

Om LED-indikeringen (17) lyser fast rött, är batteriets temperatur för hög och elverktyget stängs av automatiskt.

  • Stäng av elverktyget.
  • Låt batteriet svalna innan du fortsätter arbetet.

Om LED-indikeringen (17) blinkar rött är elverktyget blockerat och stängs av automatiskt.

Dra ut elverktyget ur arbetsstycket.

Så snart blockeringen har lossats arbetar elverktyget vidare.

Lithiumjonbatteriet är skyddat mot djupurladdning genom Electronic Cell Protection (ECP). Vid urladdat batteri kopplar skyddskopplingen från elverktyget: Insatsverktyget roterar inte längre.

Lampan (27) lyser vid lätt eller helt nedtryckt strömbrytare (4) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.