Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner och specifikationer som tillhandahålls med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

 • Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst. Ostädade och mörka areor ökar olycksrisken.
 • Använd inte elverktyget i explosionsfarliga omgivningar när det t.ex. finns bränn‌bara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gas‌erna.
 • Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över el‌verktyget.

 • Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyg mot regn och väta. Tränger vatten in i ett ‌elverktyg ökar risken för elstöt.
 • Missbruka inte nätsladden. Använd inte nätsladden för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
 • Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika att elverktyget används i fuktig miljö. Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

 • Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol ‌eller mediciner. Under användning av ‌elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglas‌ögon. Användning av personlig skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd, som är anpassade för användningsområdet, reducerar risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat ‌elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du startar el‌verktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
 • Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du alltid står stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret och kläderna borta från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
 • När elverktyg används med dammsugnings- och ‑uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt. Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.
 • Låt inte vanan att ofta använda verktygen göra att du blir slarvig och ignorerar verktygets säkerhetsprinciper. En vårdslös åtgärd kan leda till allvarlig personskada inom bråkdelen av en sekund.

 • Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt ‌elverktyg för det jobb du tänker göra. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett ‌elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av el‌verktyget.
 • Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktyg och tillbehör omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta ‌hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
 • Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen säker hantering och kontroll över verktyget i oväntade situationer.

 • Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat. Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.
 • Använd inte batteriet eller verktyg som är skadade eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oväntat vilket leder till brand, explosion eller risk för personskador.
 • Exponera inte ett batteri eller verktyg för brand eller för hög temperatur. Exponering för brand eller temperaturer över 130 °C kan leda till explosion.
 • Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller verktyget utanför det temperaturomfång som specificeras i instruktionerna. En olämplig laddning eller en laddning vid en temperatur som ligger utanför det specificerade området kan skada batteriet och öka brandrisken.

 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig service på skadade batterier. Service på batterier får endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade tjänsteleverantörer.