Driftstyper

  • Anpassa sågdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Mindre än en tandhöjd får vara synlig under arbetsstycket.

Lossa vingskruven (18). För ett mindre sågdjup, dra bort elverktyget från grundplattan (7) för ett större sågdjup, tryck elverktyget mot grundplattan (7). Ställ in önskat mått på sågdjupsskalan (19). Dra åt vingskruven (18) igen.

Använd vid inställning av sågdjupet referensmärket (32) vid sidan om sågdjupsskalan (19).

Lägg elverktyget på frontsidan av skyddskåpan (13).

Lossa vingskruvarna (10). Sväng sågen åt sidan. Ställ in önskat mått på skalan (9). Skruva fast vingskruvarna (10) igen.

Använd vid inställning av geringsvinkeln referensmärket (28) (övre kanten av hållaren).

Observera: vid geringssågningar är sågdjupet mindre än visat värde på sågdjupsskalan (19).

Sågningsmarkeringen 0° (12) visar positionen för sågbladet vid rätvinklig sågning. Sågningsmarkeringen 45° (11) visar positionen för sågbladet vid 45°-sågning.