Säkerhetsanvisningar för cirkelsågar

 • FARA! Håll händerna borta från kapområdet och bladet. Om båda händer håller i sågen kan de inte kapas av bladet.
 • Berör inte området under arbetsstycket. Skyddet kan inte skydda dig från bladet under arbetsstycket.
 • Justera snittdjupet efter arbetsstyckets storlek. Mindre än en hel tand på sågen ska synas under arbetsstycket.
 • Håll aldrig arbetsstycket i handen eller över låret. Fixera arbetsstycket till en stabil bänk. Det är viktigt att arbeta med korrekt stöd för att undvika att kroppen exponeras, att bladet fastnar, eller att du tappar kontrollen över verktyget.
 • Håll endast elverktyget i de isolerade gripytorna när du utför ett arbete där skärverktyget kan komma i kontakt med dolda kablar. Vid kontakt med en strömförande ledning kan oskyddade metalldelar på verktyget som är strömförande ge användaren en elektrisk stöt.
 • Vid klyvning, använd alltid ett klyvningsstaket eller en rak styrskena. Detta förbättrar kapningens noggrannhet och minskar risken för att bladet fastnar.
 • Använd alltid blad med korrekt storlek och form på hålmarkeringen (diamant eller rund). Blad som inte passar tillsammans med verktyget roterar ocentrerat och gör att du tappar kontroll över verktyget.
 • Använd aldrig skadade eller felaktiga sågbladsbrickor eller bultar. Sågbladsbrickor och bultar är speciellt utformade för din såg, för optimal prestanda och för att den ska fungera säkert.

- kast är en plötslig reaktion orsakat av ett nypt, fastnat eller felriktat sågblad, vilket orsakar en okontrollerad såg som lyfts upp och ut från arbetsstycket mot användaren

- när bladet nyps eller fastnar genom att tänderna sluts, stoppas bladet och motorreaktionen driver verktyget snabbt tillbaka mot användaren

- om bladet vrids eller hamnar snett vid kapningen, kan tänderna i den bakre kanten av bladet hamna i ytan av träet vilket gör att bladet hoppar ut ur arbetsstycket och upp mot användaren.

Kast är resultatet av missbruk av elverktyget och/eller felaktiga arbetsrutiner eller tillstånd och kan undvikas genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.

 • Håll stadigt på sågen och placera armarna så att du kan hålla emot kaströrelser. Stå på vilken sida du vill om bladet, men inte direkt bakom. Kast kan göra att sågen hoppar bakåt, men kaströrelserna kan kontrolleras av användaren om lämpliga försiktighetsåtgärder har tagits.
 • När bladet fastnar eller om du avbryter ett snitt av någon anledning, släpp avtryckaren och håll sågen stilla i materialet tills bladet har stannat helt. Försök aldrig att ta bort sågen från arbetsstycket eller att dra sågen bakåt medan bladet roterar, annars kan kast uppstå. Undersök och korrigera orsaken till att bladet fastnar.
 • När du startar sågen igen i arbetsstycket, centrera bladet så att tänderna inte har tag i materialet. Om ett sågblad fastnat kan det krypa upp eller kastas från arbetsstycket när sågen startas på nytt.
 • Fixera större paneler för att minimera risken för att bladet fastnar och för kast. Stora paneler har en tendens att digna under sin egen vikt. Stöd måste placeras under panelen på båda sidor, nära såglinjen och nära kanten på panelen.
 • Använd inte slöa eller skadade blad. Oskarpa eller felaktigt inställda blad ger smalt sågspår vilket orsakar onödig friktion, att bladet fastnar och kast.
 • Bladets djup- och avfasningsreglage måste sitta fast ordentligt innan sågningen påbörjas. Om bladets justering ändras under sågning kan bladet fastna eller kast uppstå.
 • Var extra försiktig när du sågar i befintliga vägar eller andra blindareor. Det utskjutande bladet kan skära objekt som kan förorsaka kast.

 • Kontrollera det nedre skyddet så att det stängs korrekt innan varje användning. Använd inte sågen om det nedre skyddet inte kan flyttas fritt och stängs omedelbart. Fixera aldrig det nedre skyddet i öppen position.Om sågen tappas i golvet kan det nedre skyddet böjas. Lyft det nedre skyddet med handtaget som kan dras tillbaka och se till att det rör sig fritt och inte rör vid bladet eller någon annan del, vid alla vinklar och sågdjup.
 • Kontrollera att det nedre skyddets fjäder fungerar. Om skyddet och dess fjäder inte fungerar korrekt måste de repareras innan användning. Det nedre skyddet fungerar kanske dåligt på grund av skadade delar, klibbiga avlagringar eller ansamling av smuts.
 • Det nedre skyddet får endast dras tillbaka manuellt i specialfall, som vid instickssågning och sammansatt sågning. Lyft det nedre skyddet med handtaget som kan dras tillbaka och när bladet går in i materialet måste det nedre skyddet släppas.För alla andra typer av sågning ska det nedre skyddet fungera automatiskt.
 • Se alltid till att det nedre skyddet täcker bladet innan du sätter ner sågen på bänken eller golvet.Ett oskyddat, frigående blad gör att sågen går bakåt och sågar allt som kommer i dess väg. Var medveten om tiden det tar för bladet att stoppa efter att brytaren har släppts.

 • Stick inte in handen i spånutmatningen. Du kan skada dig på roterande delar.
 • Arbeta inte med sågen när den är ovanför huvudhöjd. Då har du inte tillräckligt med kontroll över elverktyget.
 • Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Borrning i vattenledning kan förorsaka sakskador.
 • Håll i elverktyget stadigt med båda händerna och stå stadigt. Elverktyget kan med två händer styras säkrare.
 • Använd inte elverktyget stationärt. Det är inte konstruerat för drift med sågbord.
 • Säkra sågens styrplatta mot att förskjutas åt sidan vid ett "doppsnitt", som inte utförs rätvinkligt. En förskjutning åt sidan kan leda till att sågbladet kläms och att ett backslag uppstår.
 • Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
 • Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du kan förlora kontrollen över elverktyget.
 • Använd inga sågblad i HSS-stål. Dessa sågklingor kan lätt brytas sönder.
 • Såga inga järnmetaller. Glödande spån kan antända stoftbortsugningen.
 • Bär dammskyddsmask.
 • Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera. Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
 • Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.
 • Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.
 • Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren. Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.