Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámok számára

FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el valamennyi biztonsági tájékoztatót, előírást, illusztrációt és adatot, amelyet az elektromos kéziszerszámmal együtt megkapott. Az alábbiakban felsorolt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulá‌toros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

 • Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be balesetek.
 • Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
 • Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az elekt‌ro‌mos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

 • A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatla‌kozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföl‌de‌lés‌sel ellátott készülékek esetében ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
 • Kerülje el a földelt felületekkel való érintkezést, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste földelve van.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszá‌mot az esőtől és a nedvességtől. Ha víz jut be egy elektromos kéziszerszámba, az megnö‌veli az áramütés veszélyét.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra. Sohase vigye vagy húzza az elektromos kéziszerszámot a kábelnél fogva, valamint sose húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva a dugaszoló aljzatból. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles sarkoktól és élektől, valamint mozgó gépalkat‌ré‌szektől. A megrongálódott vagy cso‌mók‌kal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 • Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabadban dolgozik, csak kültéri hosszab‌bítót használjon. A kültéri hosszabbító hasz‌nálata csökkenti az áramütés veszélyét.
 • Ha nem lehet elkerülni az elektromos kézi‌szerszám nedves környezetben való hasz‌nálatát, alkalmazzon egy hibaáram-védő‌kapcsolót. A hibaáram-védőkap‌csoló al‌kal‌mazása csökkenti az áramütés kockázatát.

 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megfontoltan dol‌gozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja a berendezést ha fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszemüveget. A védőfelszerelések, mint a porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül‌védő megfelelő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsol‌va, mielőtt beköti az áramforrást és/vagy az akkumulátort, valamint mielőtt felemelné és vinni kezdené az elektromos kézi‌szer‌számot. Ha az elektromos kézi‌szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balese‌t vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekap‌csolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar‌kul‌csokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Ne becsülje túl önmagát. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a ruháját a mozgó részek‌től. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a szerszám mozgó részei magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és össze‌gyűj‌téséhez szükséges berendezé‌seket, ellen‌őrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és ren‌del‌tetésüknek meg‌felelően működnek. A por‌gyűjtő beren‌dezések használata csök‌kenti a munka során keletkező por veszélyes hatásait.
 • Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszám gyakori használata során szerzett tapasztalatok túlságosan magabiztossá tegyék, és figyelmen kívül hagyja az idevonatkozó biztonsági alapelveket. Egy gondatlan művelet egy másodperc törtrésze alatt súlyos sérüléseket okozhat.

 • Ne terhelje túl a berendezést. A mun‌ká‌jához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kézi‌szer‌számot, amelynek a kapcsolója elromlott. Minden olyan elektromos kézi‌szerszám, amelyet nem lehet sem be‑, sem kikapcsol‌ni, veszé‌lyes és meg kell javíttatni.
 • Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy távolítsa el az akkumulátort (ha az leválasztható az elektromos kéziszerszámtól), mi‌előtt az elektromos kéziszerszámon beál‌lítási munkákat végez, tartozékokat cse‌rél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézke‌dés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kézi‌szer‌számokat olyan helyen tárolja, ahol azok‌hoz gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz‌nálják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kézi‌szer‌számok veszélyesek, ha azokat gyakor‌latlan személyek használják.
 • Tartsa megfelelően karban az elektromos kéziszerszámokat és a tartozékokat. Ellenőriz‌ze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástala‌nul működnek‑e, nincsenek‑e beszorulva, illetve nincsenek‑e eltörve vagy megrongálód‌va olyan alkatrészek, amelyek hatással lehet‌nek az elektro‌mos kéziszerszám műkö‌dé‌sére. A beren‌dezés megrongáló‌dott ré‌szeit a készülék használata előtt javít‌tassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektro‌mos kéziszerszám nem megfelelő karban‌tartására lehet visszavezet‌ni.
 • Tartsa tisztán és éles állapotban a vágó‌szerszámokat. Az éles vágóélekkel rendel‌kező, gondosan ápolt vágó‌szer‌számok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozé‌kokat, szerszámbiteket stb. csak ezen kezelési utasításoknak megfe‌lelően használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket valamint a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kézi‌szer‌szám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkal‌mazása veszélyes helyzeteket eredeményezhet.
 • Tartsa szárazon, tisztán valamint olaj- és zsírmentes állapotban a fogantyúkat és markoló felületeket. A csúszós fogantyúk és markoló felületek váratlan helyzetekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszám biztonságos kezelését és irányítását.

 • Az akkumulátort csak a gyártó által aján‌lott töltőkészülékekkel töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akku‌mulátort próbál feltölteni, tűz keletkez‌het.
 • Az elektromos kéziszerszámhoz csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • A használaton kívüli akku‌mu‌látort tartsa távol bármely fémtárgytól, mint pél‌dául irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akku‌mulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Nem megfelelő körülmények esetén az akkumu‌lá‌torból folyadék léphet ki. Kerülje az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került a folyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a sze‌mébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Sohase használjon egy akkumulátort vagy szerszámot, ha az megrongálódott, vagy ha változtatásokat hajtottak végre rajta. A megrongálódott vagy megváltoztatott akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, amely tűzhöz, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezet.
 • Ne tegye ki se az akkumulátort se a szerszámot tűz, vagy extrém hőmérsékleti hatásoknak. Ha az akkumulátort tűznek, vagy 130 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek teszi ki, az robbanást okozhat.
 • Tartson be valamennyi töltési előírást és ne töltse fel az akkumulátort, ha annak hőmérséklete az utasításokban megadott hőmérséklet-tartományon kívül van. Az akkumulátor nem megfelelő módon, vagy a megadott hőmérséklet-tartományon kívüli feltöltése megrongálhatja az akkumulátort és megnövelheti a tűzveszélyt.

 • Az elektromos kéziszerszámot csak szak‌képzett személyzet kizárólag eredeti pótal‌katrészek felhasználásával javít‌hatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszer‌szám biztonságos maradjon.
 • Sohase szervizeljen megrongálódott akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártónak, vagy az erre feljogosított szolgáltatóknak szabad szervizelniük.