Дозволени алати за брусење

Може да ги користите сите алати за брусење наведени во ова упатство за употреба.

Дозволениот број на вртежи [min-1] одн. периферната брзина [m/s] на употребениот алат за брусење мора да одговара на податоците во следната табела.

Затоа внимавајте на дозволениот број на вртежи одн. периферната брзина на етикетата на алатот за брусење.

макс. [mm]

[mm]

[°]

 

D

b

s

d

α

[min–1]

[m/s]

115

125

6

6

22,2

22,2

12000

12000

80

80

115

125

3,0

3,0

22,2

22,2

12000

12000

80

80

115

125

12000

12000

80

80

75

30

M 14

12000

45

115

125

6

6

10

10

22,2

22,2

> 0

> 0

12000

12000

80

80