Приказ за наполнетост на батеријата

Приказот за наполнетост на акумулаторската батеријата при напола или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување ја прикажува состојбата за наполнетост на батеријата.

LED светилки

Капацитет

Трајно светло 3 × зелено

75–100 %

Трајно светло 2 × зелено

40–75 %

Трајно светло 1 × зелено

15–40 %

бавно трепкање на светлото 1 × зелено

0–15 %

3-те LED-светилки на приказот за наполнетост брзо трепкаат, доколку температурата на акумулаторската батерија е надвор од границите на работна температура и/или реагира заштитата од преоптоварување.