Ставање во употреба

Вклучување/исклучување

За ставање во употреба на електричниот алат, лизнете го прекинувачот за вклучување/исклучување (4) нанапред.

За фиксирање на прекинувачот за вклучување/исклучување (4) притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (4) нанапред надолу додека не се вклопи.

За да го исклучите електричниот алат, ослободете го прекинувачот за вклучување/исклучување (4) одн. доколку тој е блокиран, кратко притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (4) наназад надолу и потоа ослободете го.