Säkerhetsanvisningar för vinkelslipar

 • Detta elverktyg är avsett att fungera som en slipmaskin, trådborstare eller kapningsmaskin. Observera alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som tillhandahålls med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
 • Detta elverktyg får inte användas för exempelvis polering eller håltagning. Arbeten som elverktyget inte har konstruerats för kan ge upphov till risker och orsaka personskador.
 • Detta elverktyg får inte konverteras för användning som det inte konstruerats för och som inte specificerats av tillverkaren. Sådan konvertering kan leda till förlorad kontroll över verktyget och därmed allvarliga personskador.
 • Använd inga tillbehör som inte är rekommenderade och speciellt konstruerade av verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan fästas på ditt elverktyg, garanteras inte en säker drift.
 • Det nominella varvtalet för tillbehöret måste vara minst lika med den maximala hastigheten som är märkt på elverktyget. Tillbehör som körs fortare än deras märkvarvtal kan gå sönder och flyga isär.
 • Den yttre diametern och tjockleken på ditt tillbehör måste vara inom kapaciteten för ditt elverktyg. Tillbehör med fel storlek kan inte skyddas eller kontrolleras på lämpligt sätt.
 • Tillbehöret måste passa till elverktygets fäste. Tillbehör som inte passar elverktygets fäste hamnar ur balans, vibrerar överdrivet och kan göra att man tappar kontrollen.
 • Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje användning, inspektera tillbehöret, till exempel slipskivorna för att upptäcka flisor, sprickor och slitage, kontrollera stålborsten för att upptäcka lösa eller spruckna trådar. Om elverktyg eller tillbehör tappas i marken, inspektera dem för skada eller installera ett oskadat tillbehör. Efter inspektion och installation av ett tillbehör, placera dig själv och åskådare på avstånd från det roterande tillbehörets plan och kör verktyget på högsta varvtal utan belastning i en minut. Skadade tillbehör går normalt sönder under denna testtid.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på användning ska du bära skyddsvisir eller (tättslutande) skyddsglasögon. Allt efter behov ska du bära skyddsmask, hörselskydd, handskar och verkstadsförkläde som kan stoppa små fragment av slipmedel eller arbetsmaterialet. Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande skräp som genereras av olika typer av användning. Skyddsmasken eller andningsskyddet måste kunna filtrera partiklar som genereras av din verksamhet. Långvarig exponering i högt buller kan orsaka hörselskador.
 • Håll åskådare på säkert avstånd från arbetsområdet. Alla som kommer in i arbetsområdet måste bära personlig skyddsutrustning. Fragment av arbetsstycket eller en trasiga tillbehör kan flyga iväg och orsaka skador bortom det omedelbara verksamhetsområdet.
 • Håll endast elverktyget i de isolerade gripytorna när du utför ett arbete där skärtillbehören kan komma i kontakt med dolda kablar. Vid kontakt med en strömförande ledning kan oskyddade metalldelar på verktyget som är strömförande ge användaren en elektrisk stöt.
 • Lägg aldrig verktyget nedåt förrän tillbehöret har stannat fullständigt. Det roterande tillbehöret kan greppa ytan och dra verktyget utanför din kontroll.
 • Kör inte verktyget när du bär det på din sida. Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehöret kan fastna i dina kläder och dra tillbehöret till din kropp.
 • Rengör regelbundet verktygets luftventiler. Motorns fläkt drar in damm inuti huset och en överdriven ackumulering av metallpulver kan orsaka elektrisk fara.
 • Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända dessa material.
 • Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel. Användning av vatten eller andra flytande kylmedel kan leda till elektriska stötar.

Kast är en plötslig reaktion på ett roterande hjul som klämts eller ett roterande hjul, backningsdyna, borste eller andra tillbehör som fastnat. Klämmande eller fastkilning orsakar en snabb blockering av den roterande tillbehöret som i sin tur orsakar att det okontrollerade elverktyget tvingas i motsatt riktning mot tillbehöret rotation vid punkten för fastkilningen.
Till exempel, om ett sliphjul fastnar eller kläms av arbetsstycket, kan kanten av hjulet som kommer in i klämpunkten gräva sig ner i materialytan vilket gör att hjulet glider ut eller kastas ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort från operatören, beroende på riktningen av hjulrörelsen på platsen för klämning. Slipskivor kan även gå sönder under dessa förhållanden.
Kast är resultatet av missbruk av elverktyget och/eller felaktiga arbetsrutiner eller tillstånd och kan undvikas genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.

 • Håll verktyget i ett fast grepp med båda händer och placera din kropp och dina armar så att du kan stå emot kast. Använd alltid stödhandtaget, om sådant finns, för maximal kontroll över kast eller momentreaktionen under uppstart. Användaren kan kontrollera momentreaktioner eller kastkrafter, om lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.
 • Placera aldrig din hand nära det roterande tillbehöret. Tillbehör kan kasta över din hand.
 • Ställ dig inte i det område dit elverktyg kommer att flytta sig vid kast. Kast kommer att driva verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse då det fastnar.
 • Var särskilt försiktig när du arbetar med hörn, skarpa kanter etc. Undvik att tillbehöret studsar och fastnar. Hörn, skarpa kanter eller studsningar har en tendens att göra så att det roterande tillbehöret fastnar, till kast eller till att man förlorar kontrollen.
 • Fäst inte en sågkedja med blad för träsnideri, ett diamant-segmentsågblad med ett periferiskt mellanrum på mer än 10 mm eller en tandad sågklinga. Sådana blad skapar ofta kast och gör att man tappar kontrollen.

 • Använd endast skivtyper som rekommenderas för ditt elverktyg och det specifika skyddet som utformats för vald skiva. Skivor som elverktyget inte är utformat för kan inte skyddas tillräckligt och är osäkra.
 • Slipytan i nedsänkningen i mitten av hjulen måste monteras under planet för skyddets kant. Ett felaktigt monterat hjul som skjuter ut genom plan skyddskantens plan kan inte skyddas på lämpligt sätt.
 • Skyddet ska vara säkert fastsatt på elverktyget och positionerat för maximal säkerhet, så att hjulet exponeras mot operatören så lite som möjligt. Skyddet hjälper till att skydda användaren mot trasiga hjulfragment, oavsiktlig kontakt med hjul och gnistor som kan antända kläder.
 • Hjul får endast användas för rekommenderade användningar. Till exempel: slipa inte med sidan av kapskivan. Slipande kapskivor är avsedda för perifer slipning och sidokrafter som appliceras på dessa hjul kan få dem att splittras.
 • Använd alltid oskadda hjulflänsar med rätt storlek och form för hjulet du valt. Korrekta hjulflänsar stödjer hjulet och reducerar därmed möjligheten att hjulet går sönder. Flänsar för brythjul kan skilja sig från polerande hjulflänsar.
 • Använd inte nedslitna skivor från större elverktyg. Skivor avsedda för större elverktyg är inte lämpliga för den högre hastigheten hos ett mindre verktyg och kan gå sönder.
 • Vid användning av multiskivor ska korrekt skydd för det specifika användningsområdet användas. Om fel skydd används kan det påverka säkerheten och leda till allvarliga skador.

 • Se till att brythjulet inte fastnar och applicera inte ett för hårt tryck. Försök att inte skära överdrivet djupt. Överbelastning av hjulet ökar belastningen och mottagligheten för vridning eller fastkilning av hjulet i snitt samt risken för kast eller hjulbrott.
 • Ställ dig inte med kroppen i linje med och bakom det roterande hjulet. När hjulet flyttar sig bort från din kropp vid användningspunkten, kan kastet slunga ut det roterande hjulet och elverktyget direkt mot dig.
 • Om skivan fastnar eller om kapningen avbryts av någon anledning, stäng av elverktyget och håll det stilla tills skivan stannar helt. Försök aldrig ta bort kapskivan medan den är i rörelse, annars kan kast inträffa. Undersök och korrigera orsaken till att skivan fastnar.
 • Starta inte om skärningen i arbetsstycket. Låt hjulet nå full hastighet och utför sedan snittet igen försiktigt. Hjulet kan fastna, slira eller göra kast om elverktyget startas om i arbetsstycket.
 • Stödjer paneler eller vilket skrymmande arbetsstycke som helst för att minimera risken för att hjulet fastnar eller att kast sker. Stora arbetsstycken tenderar att digna under sin egen vikt. Stöden ska placeras under arbetsstycket nära skärlinjen och nära kanten på arbetsstycket på hjulets båda sidor.
 • Var särskilt försiktig när du gör en fickutskärning i befintliga väggar eller andra blinda områden. Det framskjutande hjulet kan skära gas- eller vattenrör, elkablar eller föremål som leder till kast.
 • Försök inte utföra kurvade kapningar. Överbelastning av skivan ökar belastningen och mottagligheten för vridning eller fastkilning av skivan i snitt samt risken för kast eller skivbrott.

 • Använd slippapper i passande storlek. Följ tillverkarens rekommendationer när du väljer slippapper. Större slippapper som går utanför slipplattan utgör en risk för skador och kan leda till att skivan fastnar eller går sönder samt till kast.

 • Observera att trådborst kastas ut av borsten även under den normala driften. Överbelasta inte trådarna genom att utsätta borstarna för alltför stor belastning Tråden kan lätt tränga igenom tunnare kläder och/eller huden.
 • Om användning av ett skydd har specificerats för stålborstning så får det inte finnas någon kontakt mellan stålborsten och skyddet. Stålborsten kan expandera i diameter på grund av arbetsbelastningen och centrifugalkraften.

Använd skyddsglasögon.

Skyddshuven får inte användas för kapning. Med lämplig tillsats kan skyddshuven även användas för kapning.

Håll i elverktyget stadigt med båda händerna och stå stadigt. Elverktyget kan styras säkrare med två händer.

 • Vid insatsverktyg med innergänga, som borstar, ska max. längd för slipspindelns gängor beaktas. Spindeländen får inte beröra botten av insatsverktyget.
 • Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Borrning i vattenledning kan förorsaka sakskador.
 • Rör inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Skivorna blir mycket heta vid arbetet.
 • Lås upp till-/frånslagsbrytaren och ställ den i Från-läget om strömförsörjningen bryts t. ex. om batteriet tas bort. Därigenom förhindras en okontrollerad start.
 • Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
 • Förvara insatsverktygen inomhus, i ett torrt, tempererat och frostfritt utrymme.
 • Ta bort insatsverktygen innan transport av elverktyget. Då undviker du skador.
 • Bundna kap- och slipskivor har ett utgångsdatum. Efter detta datum får skivorna inte längre användas.
 • Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera. Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
 • Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.
 • Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.
 • Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren. Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.