Buller-/vibrationsdata

Bullervärden framtagna enligt EN IEC 62841-2-3.

Maskinens A‑vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: 89 dB(A); ljudeffektnivå 97 dB(A). Osäkerhet K = 3 dB.

Bär hörselskydd!

Totala vibrationsvärden ah (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt EN IEC 62841-2-3:

Ytslipning (skrubbning):
ah = 10,0 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Slipning med slipblad:
ah = 4,0 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Kapslipning:
ah = 7,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Slipning av tunn plåt eller andra material med stor yta som lätt vibrerar kan leda till ett 15 dB högre bulleremissionsvärde. Med hjälp av tunga dämpningsmattor kan bullernivån minskas. Ett högre bulleremissionsvärde ska tas med i beräkningen både vid riskutvärdering av buller och vid val av lämpligt hörselskydd.

Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa anvisningar har uppmätts enligt en mätmetod som normerats och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. Mät‌metoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrations- och bullernivån.

Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations- och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden.

För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör även de tider beaktas när elverktyget är avstängt eller är igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.