Γέμισμα του γεμιστήρα (βλέπε εικόνες A1A2)

Στο παράθυρο ελέγχου της ένδειξης συμπλήρωσης (11) βλέπετε, εάν βρίσκονται ακόμη συνδετήρες ή καρφιά στον γεμιστήρα.