Mittaustoiminnot

Painikkeen painamisen jälkeen toimintovalikossa ovat käytettävissä seuraavat valintavaihtoehdot:

 • Pituusmittaus
 • Pinta-alamittaus
 • Tallennustoiminto
 1. Paina painiketta  toistuvasti, kunnes haluamasi toiminnon ilmoitus näkyy korostettuna näytössä (1).
 2. Vahvista valinta painamalla painiketta .

 1. Paina painiketta , joka avaa toimintojen valikon.
 2. Valitse pituusmittaus  ja vahvista valinta painikkeella .
 3. Suorita ja tallenna mittaus painamalla painiketta .
 4. Nykyinen mittausarvo näkyy näytön rivillä (d).
 5. Toista yllä kuvatut työvaiheet kaikissa muissakin mittauksissa.

Useammissa peräkkäisissä pituusmittauksissa viimeisimpien mittausten tulokset näytetään kronologisessa järjestyksessä mittausarvoriveillä (f). Viimeisin mitattu arvo on rivillä (d).

Mittalaitteen käynnistämistä seuraa jatkuva mittaus nauhamitta-adapterilla. Näytön ylärivillä näytetään nykyinen mittausarvo (d). Nauhamitan pituutta voi muuttaa jatkuvan mittauksen aikana, jolloin rivillä (d) oleva mittausarvo päivittyy jatkuvasti.

 1. Vedä nauhamittaa (17) adapterin asetusreunasta (18) ulos ja aseta nauhamitta mitattavaan kohteeseen.
 2. Nauhamitan näkyvä pituus (kahden punaisen merkin välissä) vastaa mittauspituutta (cm).
 3. Tallenna mittausarvo painamalla painiketta .
 4. Nykyinen mittausarvo näkyy rivillä (d).
 5. Jatkaaksesi mittausta paina uudelleen painiketta .
 6. Nykyinen mittausarvo näkyy rivillä (d). Edellinen mittausarvo tallennetaan ja näytetään mittausarvorivillä (f).
Varmista aina, ettei nauhamitta kelaudu liian nopeasti takaisin adapteriin. Anna nauhamitan kelautua hitaasti takaisin adapteriin, jotta se ei vaurioidu.
Kun mittalaite kytketään pois päältä, nykyinen mittausarvo (d) nollataan, vaikka nauhamitta olisi edelleen ulosvedettynä. Mittausvirheiden välttämiseksi muista kelata nauhamitta kokonaan sisään ennen uuden mittauksen tekemistä ja paina sitten mittauspainiketta . Jos nauhamitta on jo vedetty ulos, kun kiinnität adapterin mittalaitteeseen tai kytket mittalaitteen päälle, näyttöön tulee viesti "roll in". Kelaa nauhamitta kokonaan sisään ja paina mittauspainiketta  ennen uutta mittauskertaa.

Mittalaitteen käynnistämistä seuraa jatkuva mittaus pyörän avulla. Näytön ylärivillä näytetään nykyinen mittausarvo (d). Jatkuvan mittauksen aikana pyörää voi rullata eteen- tai taaksepäin, mittauslukemat ovat positiivisia molempiin suuntiin. Jos muutat suuntaa mittauksen aikana, lukemaa vähennetään nollapisteeseen asti. Nollapisteen ohitushetkellä lukemasta tulee jälleen positiivinen. Mittausarvo (d) päivittyy näytön ylärivillä.

 1. Rullaa pyörän (19) kanssa mitattava matka.
 2. Pysäytä pyörä (19) mitattavan matkan lopussa.
 3. Mittaus päättyy ja nykyinen mittausarvo näkyy rivillä (d).
 4. Paina painiketta  tallentaaksesi mittausarvon ja jatka mittausta.
 5. Nykyinen mittausarvo näkyy rivillä (d). Edellinen mittausarvo tallennetaan ja näytetään mittausarvorivillä (f).
Tarkan mittaustuloksen saamiseksi älä muuta mittalaitteen kulmaa pintaan nähden.
Paina laitetta tasaisesti pintaa vasten mittauksen aikana. Tulos voi vaihdella pehmeillä alustoilla ja/tai jos painat laitetta liian voimakkaasti pintaa vasten. Tarkan mittaustuloksen saamiseksi suosittelemme, että painamisvoima vastaa 500 gramman painoa.

 1. Paina painiketta , joka avaa toimintojen valikon.
 2. Valitse pinta-alamittaus  ja vahvista valinta painikkeella .
 3. Tee ensimmäinen mittaus painamalla painiketta , esim. huoneen pituus.
 4. Tee toinen mittaus painamalla painiketta , esim. huoneen leveys.

Toisen mittauksen jälkeen pinta-ala lasketaan ja näytetään automaattisesti. Tulos näytetään tulosrivillä (e). Yksittäiset mittausarvot ovat mittausarvoriveillä (f).

 1. Paina painiketta , joka avaa toimintojen valikon.
 2. Valitse pinta-alamittaus  ja vahvista valinta painikkeella .
 3. Mittaa ensimmäinen osuus katso Pituuden mittaus nauhamitta-adapterilla.
 4. Mittaa toinen osuus katso Pituuden mittaus nauhamitta-adapterilla.

Toisen mittauksen jälkeen pinta-ala lasketaan ja näytetään automaattisesti. Tulos näytetään tulosrivillä (e). Yksittäiset mittausarvot ovat mittausarvoriveillä (f).

 1. Paina painiketta , joka avaa toimintojen valikon.
 2. Valitse pinta-alamittaus  ja vahvista valinta painikkeella .
 3. Mittaa ensimmäinen osuus katso Pituuden mittaus pyöräadapterilla.
 4. Mittaa toinen osuus katso Pituuden mittaus pyöräadapterilla.

Toisen mittauksen jälkeen pinta-ala lasketaan ja näytetään automaattisesti. Tulos näytetään tulosrivillä (e). Yksittäiset mittausarvot ovat mittausarvoriveillä (f).

Laserlinjan aktivoiminen

 1. Kytke mittalaite päälle katso Käynnistys ja pysäytys
 2. Paina painiketta lyhyesti näyttääksesi laserlinjan.

Huomautus: jos mittalaite on päällä adapteria asennettaessa, laser sammuu automaattisesti. Painamalla painiketta aktivoit laserlinjan uudelleen.

Laserlinjan kohdistaminen

 1. Kohdista laserlinja libellillä (15) vaakasuoraan tai libellillä (16) pystysuoraan (käännä mittalaitetta 90°).
  Libellikuplan on oltava putkilibellin keskellä.
 2. Laserlinjan hienosuuntausta varten voit kääntää adapterin päätä ±10 asteen verran laserlinjan ympärillä.
Varmista, että mittalaite on aina vaakasuorassa saadaksesi tarkan mittaustuloksen. Säädä laserlinjan korkeutta sopivilla pohjatuilla (esim. tikkailla, kirjoilla jne.).