Sagatavošana darbam

Apsmidzināmajai virsmai ir jābūt tīrai, sausai un brīvai no eļļas un smērvielām.

 • Gludas virsmas apraupjojiet, tad notīriet slīpēšanas putekļus.

Darba laikā izsmidzināmās vielas aerosols var nonākt uz nenosegtajām virsmām, padarot tās netīras. Tāpēc rūpīgi sagatavojiet visus apsmidzināmās virsmas tuvumā esošos objektus.

 • Rūpīgi nosedziet grīdas, telpā esošos priekšmetus, durvis, logus, durvju un logu rāmjus u. c. objektus. Grīdu nosegšanai ieteicams izmantot, piemēram, celtniecības līmlentu.
 • Nofiksējiet nodedzošo materiālu. Nepietiekami nofiksēts nosedzošais materiāls spēcīgās gaisa plūsmas iedarbībā var atdalīties vai tikt aizpūsts projām.
 • Rūpīgi aizlīmējiet kontaktligzdas un slēdžus. Nenosegtas kontaktligzdas un slēdži var izraisīt īsslēgumu un palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

 • Atšķaidīšanas laikā raugiet, lai izsmidzināmā viela saderētu ar atšķaidīšanas līdzekli. Izmantojot nepareizo atšķaidīšanas līdzekli var rasties sabiezējumi, kas var nosprostot izsmidzināšanas pistoli.
 • Kad atšķaida izsmidzināmo vielu, atšķaidīšanā iegūtā maisījuma uzliesmošanas temperatūrai ir jābūt vismaz 55 °C. Kad atšķaida, piemēram, šķīdinātājus saturošas krāsas, uzliesmošanas temperatūra pazeminās.
 • Ņemiet vērā krāsas ražotāja norādes par izsmidzināšanas īpašībām, piemēram, specifikācijās vai datu lapā. Gādājiet, lai netiktu izsmidzināta krāsa, kas nav paredzēta šādam lietojumam.
 • Rūpīgi samaisiet izsmidzināmo vielu.
  Izmantojot istabas temperatūrā esošu izsmidzināmo vielu varat iegūt labākus izsmidzināšanas rezultātus.
 • Ja nepieciešams, atšķaidiet izsmidzināmo vielu.
  Ja pārbaudes izsmidzināšanas laikā neizdodas iegūt labus izsmidzināšanas rezultātus, pakāpeniski atšķaidiet vielu par 5 %, līdz iegūstat optimālu izsmidzināšanas rezultātu.

Izsmidzināmā viela

Ieteicamā atšķaidīšanas pakāpe

Koksnes aizsardzības līdzekļi, ūdens, eļļa, biezi uzklājamās glazūras

0 %

Impregnējoši līdzekļi, pretrūsas gruntis

0–5 %

Ar šķīdinātāju vai ūdeni atšķaidāmas (ieteicams) krāsas un lakas, gruntis, pretrūsas gruntis, sildķermeņu krāsas, biezi uzklājamās glazūras

vismaz 5 %

PFS 2000: dispersās un lateksa krāsas (sienām)

vismaz 10 %

Atšķaidīšanas tabula

Izsmidzināmā viela
[ml]

Atšķaidīšanas līdzeklis [ml] atšķaidīšanai

5 %

10 %

15 %

300

15

30

45

400

20

40

60

500

25

50

75

600

30

60

90

Norāde: Pirms iepildāt izsmidzināmo vielu, noņemiet gaisa padeves šļūteni (19 (pagrieziet bajonetes veida savienotāju (20) par ceturtdaļu apgrieziena pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, tad izvelciet bajonetes veida savienotāju (20) no pieslēguma (4)).

 • Ja izsmidzināmās vielas tvertne ir liela, izsmidzināmo vielu varat pārliet mazākā iepildīšanas traukā (14) (piemēram, sienas krāsu no 10 l tvertnes pārliet tukšā 2,5 vai 5,0 l traukā).
 • Noskrūvējiet tvertni (7) no izsmidzināšanas pistoles.
 • Iepildiet tvertnē (7) izsmidzināmo vielu līdz 800 iedaļu marķējumam.
 • Pagrieziet stāvcauruli (13) tā, lai izsmidzināmo materiālu varētu izsmidzināt gandrīz bez atlikuma:

veicot guļošu objektu apsmidzināšanu

uz priekšu sprauslas uzliktņa un nosegvāciņa virzienā

veicot izsmidzināšanu virs galvas

uz aizmuguri roktura virzienā

 • Izmēģiniet izsmidzināt uz kontrolvirsmas.

Ja izsmidzināšanas rezultāts ir optimāls, varat sākt izsmidzināt.
vai
Ja izsmidzināšanas rezultāts ir neapmierinošs vai krāsa neizplūst: skatīt Traucējumu novēršana