Príprava práce

Plocha, na ktorú budete striekať, musí byť čistá, suchá a zbavená mastnoty.

 • Hladké plochy zdrsnite a potom z nich odstráňte jemný prach.

Pri používaní tohto produktu môžu byť všetky povrchové plochy, ktoré nie sú zakryté, znečistené jemne rozprášenou farbou. Okolie striekanej plochy preto vždy vopred dôkladne pripravte:

 • Starostlivo pozakrývajte podlahy, predmety zariadenia, dvere, okná a rámy dverí a okien atď. Na zakrytie podláh sa odporúča napr. maliarske rúno.
 • Krycí materiál zaistite. Nedostatočne zaistený krycí materiál sa môže uvoľniť alebo odfúknuť silným prúdením vzduchu.
 • Starostlivo oblepte zásuvky a vypínače. Nezakryté zásuvky a vypínače môžu viesť k skratu a zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

 • Pri riedení dávajte pozor na to, aby boli striekaný materiál a riedidlo navzájom zlúčiteľné. Pri použití nesprávneho riedidla môžu vznikať hrudky, ktoré spôsobia upchatie striekacej pištole.
 • Pri riedení striekaného materiálu dbajte na to, aby bol bod vznietenia zmesi po zriedení opäť vyšší ako 55 °C. Riedenie napr. lakov s obsahom rozpúšťadiel znižuje bod vzplanutia.
 • Dbajte na údaje výrobcu farby k striekateľnosti, napr. v technickom letáku alebo v liste technických údajov. Dbajte na to, aby ste nestriekali farby, ktoré na to nie sú vhodné podľa údajov výrobcu.
 • Striekaný materiál dobre premiešajte.
  Použitie striekaného materiálu s izbovou teplotou vedie k lepšej kvalite striekania.
 • V prípade potreby striekaný materiál zrieďte.
  Ak zo skúšobného striekania nevyplynie dobrá kvalita striekania, vykonávajte zriedenie v krokoch po 5 %, kým sa nedosiahne optimálna kvalita striekania.

Striekaný materiál

Odporúčané riedenie

Prípravky na ochranu dreva, oleje, lazúry, impregnácie, voda

0 %

Lakové farby riediteľné rozpúšťadlom alebo vodou (odporúčané), základné nátery, antikorózne základné nátery, laky na vykurovacie telesá, lazúry s hrubou vrstvou

0–5 %

Disperzné farby a latexové farby (farby na steny)

minimálne 5 %

Tabuľka riedenia

Striekaný materiál
[ml]

Prostriedok na riedenie [ml]

5 %

10 %

15 %

300

15

30

45

400

20

40

60

500

25

50

75

600

30

60

90

700

35

70

105

800

40

80

120

Upozornenie: Pred plnením striekaného materiálu odstráňte vzduchovú hadicu (20) (otočte bajonetový uzáver o štvrť otáčky (21) proti smeru hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver (21) z prípojky (9)).

 • Pri používaní veľkých nádob prípadne naplňte striekaný materiál do menšieho vedra určeného na prelievanie (14) (napríklad 10 l farby na stenu postupne prelievajte do prázdneho vedra s objemom 2,5 alebo 5,0 l).
 • Jednou rukou vždy pevne držte striekaciu pištoľ a druhou rukou otáčajte nádržku (7) v smere symbolu pre otvorenie.

 • Odoberte striekaciu pištoľ z nádržky (7).
 • Ak používate už predtým otvorený materiál na striekanie, položte na nádržku (7) dôkladne vyčistené plniace sitko (13), aby ste pri plnení zachytili prípadné hrudky farby.
 • Naplňte striekaný materiál do nádržky (7) maximálne po označenie 1000.
 • Nasaďte striekaciu pištoľ na nádržku (7). Otáčajte nádržku (7) v smere symbolu pre zatvorenie, kým uzavierací prstenec (6) počuteľne nezaskočí.

 • Na testovacej ploche urobte skúšobný nástrek.

Keď dosiahnete optimálnu kvalitu rozprašovania, môžete začať striekať.
alebo
Keď výsledok striekania nie je uspokojivý alebo nevychádza žiadna farba: pozri Odstránenie porúch