Upozornenia týkajúce sa prác

Upozornenie: Pri používaní elektrického náradia vonku dávajte pozor na smer vetra.

 • Najprv uskutočnite skúšobné striekanie a nastavte kvalitu rozprašovania a množstvo striekaného materiálu podľa druhu striekaného materiálu.
  Ohľadne nastavení si pozrite nasledujúce odseky.
 • Striekaciu pištoľ držte bezpodmienečne v rovnomernej vzdialenosti 20–25 cm, kolmo voči objektu, na ktorý rozprašujete materiál.
 • Začnite so striekaním mimo striekanej plochy.
 • V závislosti od nastavenia rozprašovania pohybujte striekacou pištoľou rovnomerne vodorovne alebo zvislo.
  Rovnomerná kvalita povrchu vznikne vtedy, keď sa jednotlivé pásy prekrývajú o 4–5 cm.
 • Pri striekaní ležiacich objektov alebo pri striekaní nad hlavou držte striekaciu pištoľ mierne šikmo a pohybujte sa dozadu od nastriekanej plochy.
  Nebezpečenstvo zakopnutia! Dávajte pozor na možné prekážky.
 • Vyhýbajte sa prerušeniu striekania v rámci striekanej plochy.

Rovnomerné vedenie striekacej pištole zabezpečuje jednotnú kvalitu povrchu striekanej plochy.

Nerovnomerná vzdialenosť od striekanej plochy a nerovnaký uhol striekacej pištole majú za následok vytváranie príliš hustého oblaku farby, a tým vytváranie nerovnomernej povrchovej plochy.

 • Striekanie vždy ukončujte mimo striekanej plochy.

Nádobu na striekaný materiál nikdy nevyprázdnite úplne. Ak nasávacia rúrka už nie je ponorená do striekaného materiálu, prúd rozprašovaného materiálu sa preruší a vznikne nehomogénny povrch.

 • Po prestávkach alebo po novom naplnení nádržky (7) prekontrolujte kryt dýzy (10)/(11)/(12) a vzduchový uzáver (2) a tieto v prípade potreby vyčistite.
 • Ak sa striekaný materiál usadzuje na vzduchovom uzávere (2) alebo na kryte dýzy, vyčistite konštrukčné prvky dodanou čistiacou kefkou (28) alebo bežnou kefkou na umývanie.

 • Stláčajte pracovný vypínač (5), kým nastavujete vzduchový uzáver (2).
 • Otočte vzduchový uzáver (2) do želanej polohy.

Vzduchový uzáver

Rozprašovaný prúd

Použitie

Vodorovný plochý prúd pre vertikálny smer práce

Zvislý plochý prúd pre horizontálny smer práce

Okrúhly prúd pre kúty, hrany a ťažko prístupné miesta

(PAINTVolume)

 • Otáčajte nastavovacie koliesko (4), aby ste nastavili požadované množstvo striekaného materiálu:
  stupne 1/2/3: použitie „Drevo/lazúra/lak“,
  stupne 4/5: použitie „Stena“.
 • So skúšobným striekaním začnite na stupni 1 a množstvo striekaného materiálu zvyšujte dovtedy, kým sa nedosiahne želaná kvalita striekania. Ak sa nedosiahne uspokojivá kvalita striekania, rieďte striekaný materiál v krokoch po 5 % pozri Príprava striekaného materiálu.

Upozornenie: Intenzita nanášania farby veľmi závisí od rýchlosti pohybu.

Množstvo striekaného materiálu

Nastavenie

Priveľa striekaného materiálu na striekanej ploche

Množstvo striekaného materiálu treba zmenšiť.

 • Nastavte o jeden stupeň menej.

Príliš málo striekaného materiálu na striekanej ploche

Množstvo striekaného materiálu treba zväčšiť.

 • Nastavte o jeden stupeň viac.

(AIRVolume)

 • Otáčaním regulácie množstva vzduchu (25) nastavte vhodný spôsob použitia, aby ste nastavili správne množstvo vzduchu a vhodný tlak pre použitý striekaný materiál.
  Začnite na minime/spôsob použitia „Drevo/lazúra“.

Nastavenie spôsobov použitia

Riedky striekaný materiál

Hustý striekaný materiál

Použitie „Drevo/lazúra“

Použitie „Drevo/lak“

Použitie „Stena“

V rámci jedného spôsobu použitia sa dá plynulo regulovať množstvo vzduchu a tlak.

Príliš hustý rozprašovaný oblak farby:
je nutné zmenšiť množstvo vzduchu.

 • Otáčajte reguláciu množstva vzduchu (25) doľava.

Príliš hrubé rozprašovanie materiálu:
je nutné zvýšiť množstvo vzduchu.

 • Otáčajte reguláciu množstva vzduchu (25) doprava.

Na jednoduché odstránenie starých tapiet môžete na tapety nastriekať teplú vodu (max. 55 °C). Použite pritom sivý kryt dýzy (11).