Мени Основни поставки

Во менито Основни поставки може да ги најдете следниве основни поставки:

 1. Притиснете го копчето , за да го повикате менито и копчето за да го повикате менито Основни поставки.
 2. Притиснете го саканото копче, за да ја активирате одн. деактивирате функцијата.
 3. Ако е активирана функцијата, таа се прикажува како бела ознака. Ако е деактивирана функцијата, таа се прикажува како сива ознака.
 4. За да го напуштите менито Основни поставки притиснете го копчето .

Вклучување/исклучување на сигнални тонови

 1. Притиснете го копчето за да го повикате менито и копчето за да го повикате менито Основни поставки.
 2. Притиснете на за да ги исклучите сигналните тонови.
 3. Ознаката се прикажува во сиво:
 4. За да го напуштите менито, притиснете го копчето .
 1. По исклучување на мерниот уред, избраната поставка останува зачувана.

Bluetooth® вклучување/исклучување

 1. Притиснете го копчето за да го повикате менито и копчето , за да го повикате менито Основни поставки.
 2. Притиснете на за да го исклучите Bluetooth®.
 3. Ознаката се прикажува во сиво:
 4. За да го напуштите менито, притиснете го копчето .
 1. По исклучување на мерниот уред, избраната поставка останува зачувана.