Процес на мерење

По вклучувањето, мерниот уред се наоѓа во функција на должинско мерење.

Како референтно ниво за мерење, по вклучувањето, е избран задниот раб на мерниот уред. Може да го промените референтното ниво. види Бирање на референтно ниво

  1. Поставете го мерниот уред на саканата стартна точка на мерење (на пр. ѕид).
  2. Кратко притиснете го копчето  за да го вклучите ласерскиот зрак.
  3. Насочете го ласерскиот зрак кон целната површина.
  4. Повторно кратко притиснете го копчето за да го започнете мерењето.

Времетраењето на мерењето зависи од растојанието, светлосните услови и рефлектирачките својства на целната површина. По завршување на мерењето, ласерскиот зрак автоматски ќе се исклучи.

Со функцијата континуирано мерење, мерењето започнува веднаш по првото притискање на копчето .

Доколку не се изврши мерење околу 20 s по насочувањето, ласерскиот зрак се исклучува автоматски заради заштита на батериите и екранот се затемнува.

Мерниот уред не смее да се движи за време на мерењето (со исклучок на функциите континуирано мерење и мерење на косини). Доколку е возможно, поставете го мерниот уред на цврста гранична или потпорна површина.
Приемната леќа (9) и излезот на ласерскиот зрак (8) не смеат да бидат покриени за време на мерењето.

Влијанија на мерното поле

Мерното поле зависи од светлосните услови и рефлективните својства на целната површина.

За подобра видливост на ласерскиот зрак при работа на надворешен терен и прејаки сончеви зраци, користете ласерски заштитни очила (11) (опрема) и ласерска целна плоча (12), или засенете ја целната површина.

Влијанија на мерниот резултат

Поради физички ефекти не може да се исклучи фактот, дека при мерењето на различни површини доаѓа до погрешно мерење. Тука спаѓаат:

Евентуално користете ја ласерската целна плоча (12) (опрема) на овие површини.

Можни се погрешни мерења и на косо насочените целни површини.

Исто така на измерената вредност може да влијаат и процепите за вентилација со различни температури или индиректно примените рефлексии.