Ставање во употреба

Вклучување/исклучување

  1. Притиснете го копчето , за да го вклучите мерниот уред и ласерот.
  2. Држете го копчето притиснато  за да го исклучите мерниот уред.

Доколку околу 5 min не се притисне ниедно копче на мерниот уред, тогаш мерниот уред се исклучува автоматски заради заштита на батериите.

При исклучувањето сите зачувани вредности се задржуваат.