Tehničke karakteristike električnih alata

Tehnički podaci i funkcije

Proizvodi kompanije Robert Bosch Power Tools GmbH su razvijeni i proizvedeni u skladu sa standardima visokog kvaliteta i opšteprihvaćenim pravilima tehnologije. Tehnički podaci i funkcije naših proizvoda se redovno proveravaju tokom razvoja i u serijskoj proizvodnji primenom statističkih metoda. Na ovaj način obezbeđujemo da proizvodi ispunjavaju naše standarde kvaliteta i očekivanja korisnika u najvećoj mogućoj meri.

Međutim, normalno je da stvarne performanse električnih alata variraju od uređaja do uređaja. Specifična primena alata i uslovi okruženja imaju značajan uticaj. Odgovarajuće tehničke informacije, npr. na pakovanju i u priručnicima, se odnose na prosečne vrednosti i primenjuju na proizvode i dodatni pribor kada su novi. U nastavku možete naći egzemplarni pregled najvažnijih faktora koji utiču na stvarne performanse električnih alata u odnosu na njihovu primenu i uslove okruženja.

Upozorenje
TIPIČNE IKONE I VREDNOSTI
može da se razlikuje u zavisnosti od modela

Vreme rada akumulatora

Vreme rada akumulatora
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Vreme rada akumulatora naših akumulatorskih alata zavisi od nekoliko faktora kao što su npr.

 • eksterno primenjen profil opterećenja, koji zavisi od
  • svojstava materijala predmeta obrade (na primer visine i gustine trave, gustine drveta...)
  • dimenzija predmeta obrade (na primer zapremine guma, prečnika i dužine šrafova...)
  • tehnika i brzine rada (na primer sile koju primenjuje rukovalac ili brzine pomeranja i preklapanja linija tokom košenja travnjaka ili orezivanja žive ograde)

Najduže vreme rada se tipično može postići u uslovima bez opterećenja.

 • ambijentalna temperatura – optimalne performanse akumulatora se mogu postići u opsegu 15–25°C. Na niskim temperaturama, dostupno vreme rada i snaga akumulatora su smanjeni.
 • status akumulatora: kapacitet akumulatora umnogome zavisi od istorije njegovog veka trajanja, na primer starosti, broja ciklusa punjenja, vrste punjenja (brzo/polako), nivoa punjenja (uvek do „praznog“ ili čak i stanje potpune ispražnjenosti može da smanji kapacitet akumulatora tokom vremena).

 

Trajanje punjenja

Trajanje punjenja
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Vreme punjenja naših akumulatora zavisi od nekoliko faktora kao što su npr....

 • stanje napunjenosti akumulatora pre početka punjenja
 • ambijentalna temperatura
 • status akumulatora: kapacitet (opada tokom radnog veka akumulatora), kao i njegova istorija punjenja, na primer broja ciklusa punjenja, vrsta punjenja (brzo/polako), nivo punjenja (uvek do „praznog“ ili čak i stanje potpune ispražnjenosti može da smanji kapacitet akumulatora tokom vremena).

 

Performanse bušenja

Performanse bušenja
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Performanse bušenja naših električnih alata zavise od nekoliko faktora kao što su npr....

 • & vrsta, kvalitet i status burgije podesno za primenu

 • prečnik burgije, u zavisnosti od vrste materijala

 • eksterno primenjen profil opterećenja, koji takođe zavisi od svojstava materijala predmeta obrade (npr. tvrdoće i gustine), prečnika bušenja, dubine bušenja itd.

 • brzina rotacije: koristite 2. stepen prenosa i pun gas za punu brzinu; preporučujemo da se ne radi kontinuirano u režimu sa pola gasa radi produženja radnog veka alata

 • tehnike rada, npr. sila koju primenjuje rukovalac

 • tip akumulatora i stanje napunjenosti

 

Performanse uvrtanja

Performanse uvrtanja naših električnih alata zavise od nekoliko faktora kao što su npr....

 • eksterno primenjen profil opterećenja, koji zavisi od svojstava materijala predmeta obrade (npr. tvrdoće i gustine), dimenzija šrafova itd.

 • vrsta, kvalitet i status &

  • bitova (podesno za primenu)

  • šrafovi (pun/delimičan navoj, tip glave, premaz, kvalitet itd.)

 • brzina rotacije (koristite 1. stepen prenosa za veći obrtni momenat mekog uvrtanja)

 • tip akumulatora i stanje napunjenosti

 • tehnike rada, npr. sila koju primenjuje rukovalac

 

Performanse testerisanja, glodanja, sečenja

Performanse testerisanja, glodanja, sečenja
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Performanse testerisanja, glodanja i sečenja naših električnih alata zavise od nekoliko faktora kao što su npr....

 • & vrsta, kvalitet i status dodatnog pribora (izbor odgovarajućeg sečiva, bita…)
 • eksterno primenjen profil opterećenja, koji zavisi od svojstava materijala predmeta obrade (npr. tvrdoće i gustine), dimenzija dodatnog pribora, dubine sečenja itd.
 • dobro pričvršćen predmet obrade/mašina – npr. bez vibracija pri radu sa ubodnom testerom
 • podmazivanje u nekim primenama
 • tehnike rada, npr.
  • sila koju primenjuje rukovalac
  • smer granulacije drveta u odnosu na smer sečenja
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti

Performanse glačanja, brušenja, rendisanja

Performanse glačanja, brušenja i rendisanja naših električnih alata zavise od nekoliko faktora kao što su npr....

 • & Vrsta, kvalitet i status dodatnog pribora (vrsta brusnog papira, veličina granulacije, vrsta sečiva, vrsta bita…)
 • ·eksterno primenjen profil opterećenja, koji zavisi od svojstava materijala predmeta obrade (npr. dimenzije, tvrdoća, gustina, vlažnost, smer granulacije drveta…), veličina radne površine itd.
 • tehnike rada, npr.
  • sila koju primenjuje rukovalac
  • fiksiranje predmeta obrade i mašine – da bi se izbegle vibracije
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti

Brzina udarca, hoda i oscilacija, brzina lanca

Brzina udarca, hoda i oscilacija, brzina lanca
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Brzina udarca, hoda i oscilacija, kao i brzina lanca naših električnih alata, zavise od nekoliko faktora, kao što su npr…

 • eksterno primenjen profil opterećenja, koji zavisi od svojstava materijala predmeta obrade (npr. tvrdoće i gustine), veličine radne površine itd.
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti
 • status alata, kao što su status pohabanosti i temperatura, koji utiče na performanse akumulatora i viskoznost unutrašnjeg podmazivanja

 

Brzina (min-1) – brzina bez opterećenja

Brzina rotacije naših električnih alata je navedena kao maksimalna vrednost u uslovima bez opterećenja, koja se ne prekoračuje kako bi se izbegle nezgode sa neodgovarajućim dodatnim priborom. Zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. …

 • status alata, kao što su status pohabanosti i temperatura, koji utiče na performanse akumulatora i viskoznost unutrašnjeg podmazivanja
 • & električni ulazni napon i struja, stanje napunjenosti akumulatora
 • opterećenje koje je uzrokovano dimenzijama i masom dodatnog pribora

Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.)

Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.)
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.) naših električnih alata zavisi od nekoliko faktora kao što su npr. …

 • & vrsta i status dodatnog pribora
 • tehnike rada rukovaoca, kao što su
  • sila koja je primenjena za držanje/fiksiranje alata
  • fiksiranje predmeta obrade
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti
 • temperatura akumulatora i alata

Energija udarca

Energija udarca
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Udarna energija naših električnih alata zavise od nekoliko faktora kao što su npr....

 • veličine burgije (veliki čekići su efikasniji sa velikim burgijama, a mali sa malim).
 • ·sila koju primenjuje rukovalac (čekići: za napredak u radu je bitno da rukovalac ne primenjuje dodatni pritisak; udarne bušilice: dodatni pritisak podržava brži napredak u radu)
 • status alata i akumulatora (npr. temperatura)
 • ambijentalni pritisak i temperatura

 

Buka i vibracije

Buka i vibracije
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Vrednosti nivoa vibracija i emisije buke se mere u skladu sa standardizovanom mernom procedurom, npr. EN 62841‑2‑11.

Navedene vrednosti nivoa vibracija i emisije buke predstavljaju glavne primene električnih alata. Međutim, ako se električni alat koristi za druge primene, sa drugačijim ili pohabanim priborom ili ako se loše održava, vrednost nivoa vibracija i emisije buke može da se razlikuje. Ovo može znatno da poveća emisije vibracija i buke tokom ukupnog vremena rada.

Pritisak/brzina protoka

Pritisak/brzina protoka
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Na peračima pod visokim pritiskom, maksimalni pritisak je početni pritisak unutar pumpe nakon uključivanja mašine, a pre otpuštanja okidača na lanceti. Ovo je obavezna vrednost koju treba saopštiti iz bezbednosnih razloga: treba koristiti samo dodatni pribor koji je kvalifikovan za ovaj maksimalni pritisak.

Nije ekvivalentan konstantnom radnom pritisku koji se može izmeriti na izlazu creva ili lancete tokom primene.

Radni pritisak i brzina protoka naših perača pod visokim pritiskom, pištolja za prskanje, vazdušnih pumpi i duvača lišća zavisi od nekoliko faktora kao što su npr.…

 • Status održavanja alata (dobro očišćeni filteri, nema začepljenja…)
 • Svojstva tečnosti (npr. temperatura, viskoznost, zategnutost površine, gustina itd.)
 • ambijentalni pritisak i temperatura
 • Stanje napunjenosti akumulatora
 • Vrsta dodatnog pribora, npr. prečnik i dužina creva/cevi
 • Pojedinačna podešavanja od strane korisnika za regulaciju protoka tečnosti i vazduha

Napredak u radu, npr. u m²/min za pištolje za prskanje boje, takođe zavisi od brzine rada rukovaoca i pojedinačnih željenih postavki (npr. pokrivenost jednim potezom naspram pokrivenosti sa 2–3 poteza).

Električna ulazna snaga

Električna ulazna snaga
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Električna ulazna snaga naših električnih alata uglavnom zavisi od električnog ulaznog napona i struje sa mrežnog napajanja rukovaoca. &

Odnos kompostiranja

Odnos kompostiranja naših baštenskih alata zavisi od nekoliko faktora kao što su npr....

 • eksterno primenjen profil opterećenja, koji zavisi od svojstava materijala predmeta obrade (npr. dimenzija, tvrdoće, gustine, vlažnosti, smera granulacije drveta...)
 • status sečiva – podložna su habanju i zahtevaju održavanje ili zamenu kada performanse kompostiranja opadnu.
 • tehnike rada rukovaoca

Rasvetna snaga

Rasvetna snaga naših lampi zavisi od nekoliko faktora kao što su npr....

 • Stanje napunjenosti akumulatora
 • status održavanja lampe (dobro očišćene mrežice)

Učinak lepljenja

Učinak lepljenja
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Učinak lepljenja naših pištolja za lepljenje zavisi od nekoliko faktora kao što su npr....

 • korišćenje pravilnog topivog lepka: svojstva materijala i dimenzije lepka
 • status mlaznice (čista)
 • sila koju primenjuje korisnik
 • tip akumulatora i stanje napunjenosti

Vreme zagrevanja/spremnosti za rad u x sekundama

Vreme zagrevanja pištolja za lepljenje uglavnom zavisi od ambijentalne temperature i početne temperature pištolja za lepljenje.

Temperatura protoka vazduha fenova za vreli vazduh

Temperatura protoka vazduha fenova za vreli vazduh uglavnom zavisi od radnog rastojanja između mlaznice i predmeta obrade. Za optimalne rezultate je potrebno da se završi ciklus zagrevanja.

Veličina travnjaka

Veličina travnjaka
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Preporučena veličina travnjaka je vrednost koja je predviđena da pomogne kupcu u donošenju odluke koji model kosilice za travu je pogodan za pojedinačne potrebe. Veličina travnjaka je tipično manja od ukupne veličine dvorišta. Za različite kategorije veličine travnjaka (npr. 200 m², 500 m², 700 m² i druge), nudimo pogodne modele kosilica. Razlikuju se, na primer, u prečniku kućišta i veličini sečiva.

Širina i visina sečenja

Širina i visina sečenja
Tipične ikone i vrednosti (mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela)

Širina sečenja zavisi od veličine sečiva. Rad sa kosilicom sa većim sečivom vodi do veće širine sečenja i bržeg napretka u radu tokom košenja trave.

Visina sečenja se može podesiti na većini modela kosilica da unapred definisane nivoe. Ovo zavisi od proizvodnih tolerancija mehaničkih delova kosilice i uslova okruženja, kao što su poravnatost, hidratacija i stanje travnjaka (npr. prisustvo slamnatog korova, bolesti).