Uvedenie do prevádzky

Zapnutie (pozri obrázok D)

Upozornenie: Keď je základná jednotka zapnutá, vychádza pri vzduchovom uzávere (2) vždy vzduch.

Vypnutie