Verktyg för Hem & Trädgård

Tekniska egenskaper för elverktyg

Produkterna från Robert Bosch Power Tools GmbH har utvecklats och tillverkats enligt höga kvalitetsstandarder och i enlighet med allmänt accepterade teknologiska regler. Vår produkters tekniska data och funktioner kontrolleras regelbundet under utvecklingens gång och vid serieproduktionen med hjälp av statistiska metoder. På så sätt säkerställer vi att produkterna i mesta möjliga mån uppfyller våra kvalitetsstandarder och användarnas förväntningar.

Det är emellertid normalt att ett elverktygs faktiska prestanda varierar från verktyg till verktyg. Verktygets specifika användning och miljöfaktorer har stor betydelse. Respektive teknisk information, t.ex. på förpackning och i bruksanvisningar, hänvisar till genomsnittsvärden och gäller produkterna och deras tillbehör i nyskick. Nedan följer en översikt med exempel på de viktigaste faktorerna som påverkar ett elverktygs faktiska prestanda gällande användningsområde och miljöförhållanden.

Varning
TYPISKA SYMBOLER OCH VÄRDEN
kan variera beroende på modell

Batteritid

Batteritid
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Batteritiden hos våra sladdlösa verktyg beror på flera olika faktorer, till exempel

 • den aktuella belastningsprofilen, som i sin tur beror på
  • materialegenskaperna hos det som bearbetas (till exempel gräsets höjd och hur kraftigt det är, träets densitet etc.)
  • arbetsstyckets mått (till exempel däckvolym, skruvarnas diameter och längd etc.)
  • arbetsteknik och arbetshastighet (till exempel den kraft användaren tillämpar, eller hastigheten och överlappande längder vid gräsklippning eller häcktrimning)

Längst drifttid får man normalt utan belastning.

 • omgivande temperatur – optimala batteriprestanda fås mellan 15 och 25 °C. Vid låga temperaturer minskar batteriets drifttid och effekt.
 • batteristatus: batteriets kapacitet beror i stor utsträckning på dess historik, till exempel ålder, antal laddcykler, laddningstyp (snabb/långsam), laddningsnivåer (om det alltid går till ”tom”, eller till och med helt urladdat kan batterikapaciteten försämras med tiden).

 

Laddtid

Laddtid
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Laddtiden hos våra batterier beror på flera olika faktorer, till exempel

 • batteriets laddningstatus innan laddningen påbörjas
 • omgivande temperatur
 • batteristatus: kapaciteten (sjunker under batteriets livstid) och dess laddningshistorik, till exempel ålder, antal laddcykler, laddningstyp (snabb/långsam), laddningsnivåer (om det alltid går till ”tom”, eller till och med helt urladdat kan batterikapaciteten försämras med tiden).

 

Borrprestanda

Borrprestanda
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Våra elverktygs borrprestanda beror på flera olika faktorer, till exempel

 • typ, kvalitet & skick hos borrbits och om de passar användningsområdet

 • borrets diameter, beroende på materialtyp

 • externt tillämpad belastningsprofil, vilken också beror på arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. hårdhet och densitet), borrdiameter, borrdjup etc.

 • rotationshastighet: använd andra växeln och full gas för full fart, vi rekommenderar att du inte arbetar i halvfart längre stunder – detta för att öka verktygets livslängd

 • arbetsteknik, till exempel den kraft som användaren tillämpar

 • batterityp och laddningsstatus

 

Skruvprestanda

Våra elverktygs skruvprestanda beror på flera olika faktorer, till exempel

 • externt tillämpad belastningsprofil, vilken också beror på arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. hårdhet och densitet), skruvdiameter etc.

 • typ, kvalitet & status på

  • bits (om de passar användningsområdet)

  • skruvar (helt/delvis gängade, huvudtyp, beläggning, kvalitet etc.)

 • rotationshastighet (använd första växeln för högre mjukt moment)

 • batterityp och laddningsstatus

 • arbetsteknik, till exempel den kraft som användaren tillämpar

 

Såg-, fräs- och kapeffekt

Såg-, fräs- och kapeffekt
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Våra elverktygs såg-, fräs- och kapeffekt beror på flera olika faktorer, till exempel

 • typ, kvalitet & status på tillbehören (rätt blad/bits valt etc.)
 • externt tillämpad belastningsprofil, vilken också beror på arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. hårdhet och densitet), tillbehörets diameter, skärdjup etc.
 • att arbetsstycket/maskinen är korrekt fästa – inga vibrationer vid figursågning till exempel
 • smörjning i vissa användningsområden
 • arbetsteknik t.ex.
  • den kraft som användaren tillämpar
  • träets fiberriktning i förhållande till kapriktningen
 • batterityp och laddningsstatus

Sandpappers-, slipnings- och hyvlingsprestanda

Våra elverktygs sandpapprings-, slipnings- och hyvlingsprestanda beror på flera olika faktorer, till exempel

 • Typ, kvalitet & status på tillbehören (typ av slippapper, kornstorlek, bladtyp, bitstyp etc.)
 • ·externt tillämpad belastningsprofil, vilken beror på arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. mått, hårdhet, densitet, fuktighet, träets fiberriktning etc.), arbetsytans storlek etc.
 • arbetsteknik t.ex.
  • den kraft som användaren tillämpar
  • arbetsstyckets och maskinens fixtur – för att undvika vibrationer
 • batterityp och laddningsstatus

Slagenergi, slagfrekvens och oscillation, kedjehastighet

Slagenergi, slagfrekvens och oscillation, kedjehastighet
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Våra elverktygs slagenergi, slagfrekvens och oscillation, liksom deras kedjehastighet, beror på flera olika faktorer, till exempel

 • externt tillämpad belastningsprofil, vilken också beror på arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. hårdhet och densitet), arbetsytans storlek etc.
 • batterityp och laddningsstatus
 • verktygets status, till exempel dess inkörningsstatus och temperatur, vilket påverkar batteriprestanda och den invändiga smörjningens viskositet

 

Varvtal (v/min) – obelastat varvtal

Våra elverktygs rotationshastighet anges som max.värde vid obelastad körning som inte överskrids för att undvika olyckor med olämpliga tillbehör. Den beror på flera olika faktorer, till exempel

 • verktygets status, till exempel dess inkörningsstatus och temperatur, vilket påverkar batteriprestanda och den invändiga smörjningens viskositet
 • ingående spänning & ström, batteriets laddningsstatus
 • belastningen som framkallas av tillbehörets storlek och vikt

Moment (mjukt, hårt, max.)

Moment (mjukt, hårt, max.)
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Våra elverktygs moment (mjukt, hårt, max.) beror på flera olika faktorer, till exempel

 • typ & status på tillbehör
 • användarens arbetsteknik, till exempel
  • kraften som används för att hålla i/fast verktyget
  • arbetsstyckets/-styckenas fixtur
 • batterityp och laddningsstatus
 • batteri- och verktygstemperatur

Slagenergi

Slagenergi
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Våra elverktygs slagenergi beror på flera olika faktorer, till exempel

 • borrstorlek (stora hammare är effektivare med stora borr, små med små).
 • den kraft som användaren tillämpar (hammare: ytterligare kraft från användaren påverkar inte arbetsprocessen positivt; slagborrmaskiner: ytterligare kraft gör arbetsprocessen snabbare)
 • verktygs- och batteristatus (t.ex. temperatur)
 • omgivande tryck och temperatur

 

Ljud- och vibrationsnivåer

Ljud- och vibrationsnivåer
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Värdena för vibrations- och ljudnivåer mäts enligt en standardiserad mätprocedur, t.ex. EN 62841‑2‑11.

De värden för vibrations- och ljudnivåer som anges motsvarar elverktygets huvudanvändningsområden. Men om elverktyget används för andra användningsområden, med andra eller utslitna tillbehör, eller inte underhålls ordentligt, kan vibrations- och ljudnivåerna variera. Detta kan öka vibrations- och ljudnivåerna markant under den totala arbetsperioden.

Tryck-/flödestakt

Tryck-/flödestakt
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

högtryckstvättar är max.trycket det inledande trycket inuti pumpen när maskinen har slagits på och innan spärren på munstycket har släppts ut. Detta är ett obligatoriskt värde som ska kommuniceras av säkerhetsskäl: endast tillbehör som är godkända för detta max.tryck får användas.

Det motsvarar inte det konstanta drifttrycket som kan mätas vid slangens eller munstyckets utlopp vid användning.

Drifttrycket och flödestakten i våra högtryckstvättar, sprutmunstycken, luftpumpar och lövblåsar beror på flera faktorer, t.ex.

 • Verktygets underhållsstatus (väl rengjorda filter, inga igensättningar etc.)
 • Vätskeegenskaper (t.ex. temperatur, viskositet, ytspänning, densitet etc.)
 • Omgivande tryck och temperatur
 • Batteriets laddningsstatus
 • Typ av tillbehör, t.ex. slangen/rörets diameter och längd
 • Specifika inställningar som användaren gör för att reglera vätske- och luftflödet

Arbetets takt, t.ex. i m²/min färgsprutmunstycken, beror också på användarens arbetshastighet och personliga preferenser (t.ex. täckning i en sprutomgång kontra täckning med två eller tre sprutomgångar).

Elektrisk ineffekt

Elektrisk ineffekt
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Våra elverktygs elektriska ineffekt beror huvudsakligen på den ingående spänningen & strömmen från användarens elnät.

Strimlingsproportion

Våra trädgårdsverktygs strimlingsproportion beror på flera olika faktorer, till exempel

 • aktuell belastningsprofil, vilken också beror på arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. dimension, hårdhet, densitet, fukthalt, träets fiberriktning etc.)
 • bladens skick – de utsätts för slitage och måste underhållas eller bytas ut när strimlingseffekten avtar.
 • användarens arbetsteknik

Ljusutbyte

Våra lampors ljuskraft beror på flera olika faktorer, till exempel

 • batteriets laddningsstatus
 • lampans underhållsstatus (väl rengjorda skärmar)

Limkapacitet

Limkapacitet
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Våra limpistolers limkapacitet beror på flera olika faktorer, till exempel

 • användning av korrekt limpatron: materialegenskaper och limdimension
 • munstyckets skick (rent)
 • den kraft användaren tillämpar
 • batterityp och laddningsstatus

Uppvärmningstid/redo att användas på x sekunder

Våra limpistolers uppvärmningstid beror huvudsakligen på den omgivande temperaturen och limpistolens utgångstemperatur.

Varmluftpistolers luftflödestemperatur

Varmluftpistolernas luftflödestemperatur beror huvudsakligen på avståndet mellan munstycke och arbetsstycke. Uppvärmningscykeln måste slutföras för bästa resultat.

Gräsmattans storlek

Gräsmattans storlek
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Värdet för rekommenderad storlek på gräsmattan är avsett att hjälpa kunden att bestämma vilken gräsklippare som passar för just dennas behov. Gräsmattans storlek är normalt sett mindre än trädgårdens totala storlek. Vi erbjuder olika lämpliga gräsklipparmodeller för olika gräsmattekategorier (t.ex. 200 m², 500 m², 700 m² med mera). De har olika behållardiamter och storlek på knivblad.

Klippbredd och klipphöjd

Klippbredd och klipphöjd
Typiska symboler och värden (kan variera beroende på modell)

Klippbredden beror på knivbladets storlek. Om man använder en gräsklippare med större knivblad ökar klippbredden och arbetstakten.

Klipphöjden kan justeras på de flesta gräsklipparmodeller, enligt förinställda nivåer. Detta avgörs av tillverkningstoleranserna hos gräsklipparens mekaniska delar, och miljövillkor som planhet, fukt och skick på gräsmattan (t.ex. förekomst av filt eller sjukdom).