Bosch Global
Алати за Home & Garden

Рециклирање и одржливост

Темата одржливост игра важна улога за нас: Bosch гарантира дека старите уреди се земаат назад и се рециклираат. Се рециклираат што повеќе материјали за да се избегнат непотребни штети за животната средина.

Лесното и компактно куќиште на оваа Bosch дупчалка обезбедува лесно ракување.

Одговорност за нашите производи - и повеќе од цел живот

Покрај нашите услуги за поправка и резервни делови, Bosch се грижи и за рециклирање на отпадните алати и презема одговорност за нашите производи, дури и откако ќе го достигнат крајот на нивниот животен циклус.

 

Еколошка свесност на Bosch

Отстранување на отпад 

Законот за електрична и електронска опрема 2007 им налага на производителите да исполнуваат одредени критериуми за рециклирање и враќање на употребливите материјали од отпадните алати. Сегашниот придонес на Robert Bosch Ltd во оваа заедница, која исто така се состои од повеќе производители на електрични алати, опрема за електрично заварување и градинарски алат, е неопходната обврска за задржување на еколошката свесност. Компанија за отстранување отпад што работи во име на оваа заедница, собира алати од комуналните пунктови за собирање и ги отстранува на еколошки начин.

Bosch рециклирање на отпадни алати

Посебно собирање на отпад од електронска и електрична опрема

Електронската и електричната опрема станува отпад што се означува како отпадна опрема. Отпадот од електронска и електрична опрема не спаѓа во несортираниот комунален отпад (отпад од домаќинства). Ова е исто така назначено со симболот со прецртана канта за отпадоци прикажан на електричната и електронската опрема. Сопствениците на отпад од електронска и електрична опрема треба да го предадат истиот во посебни системи за собирање и враќање.

Bosch батериите на полнење

Батерии и батерии на полнење

По правило, сопствениците на отпад од електронска и електрична опрема мора да ги одделат батериите и батериите на полнење што не се опфатени со отпадот од електронска и електрична опрема, пред да се предадат во местото за собирање. Ова не важи доколку отпадот од електронска и електрична опрема се предава на тела за управување со отпад и се оддели од отпадот од електронска и електрична опрема за повторна употреба.

Bosch Zamo со кутија

Информации за заштита на податоци

Информации за заштита на податоци. Отпадот од електронска и електрична опрема може да содржи лични податоци во зависност од нивниот тип. За ваш сопствен интерес, имајте во предвид дека секој краен корисник е одговорен за бришење на податоците на отпадната опрема што треба да се отстрани.

Поддршка за Bosch

Едноставно пишете ни порака преку нашата контакт форма.
Формулар за контакт со е-пошта

Грижа за клиенти

За прашања во врска со сервисот за поправка и резервни делови:

"Д.П.Т.У РОЈКА ДООЕЛ" Скопје
Од понеделник до петок:
08:00 - 19:00
"Д.Д.Електрис" Скопје
Од понеделник до петок:
08:00 -16:00

ЧПП за рециклирање